Bis­pe­ha­ven

Bis­pe­ha­ven skal være et trygt og attrak­tivt boligområde

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er “at øge tryg­he­den og styr­ke civil­sam­fun­det gen­nem faci­li­te­ring og ska­bel­se af posi­ti­ve og kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, der øger bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der og fore­byg­ger nega­tiv soci­al arv”.

Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra både et grup­pe- og indi­vid­fo­kus. Hel­heds­pla­nen skal bidra­ge til at sam­men­hængs­kraf­ten og den soci­a­le kapi­tal øges, så bebo­er­ne er mere tryg­ge, tri­ves bed­re og føler stør­re grad af ejer­skab til områ­det. Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra, at det­te bl.a. kan opnås gen­nem øget kend­skab til hin­an­den, fle­re mulig­he­der for at ind­gå i fæl­les­ska­ber og bed­re kom­mu­ni­ka­tion.
Den soci­a­le mobi­li­tet skal sam­ti­dig øges og hel­heds­pla­nen vil under­støt­te møn­stre­bry­de­re gen­nem kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, dia­log med for­æl­dre­ne, og et tæt og koor­di­ne­ret sam­ar­bej­de med kommunen.

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan ope­re­rer med føl­gen­de over­ord­ne­de boligso­ci­a­le mål:

  • Styr­ke civilsamfundet
  • Stør­re tryghed
  • Øget bebo­er­triv­sel
  • Fle­re i arbejde
  • Fle­re i uddannelse

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Bis­pe­ha­ven 2017 — 2020.

 

Bis­pe­ha­ven er opført i 1970–73 og har fra 2004–2007 gen­nem­gå­et en stor renove­ring. Der er i alt knap 2.500 bebo­e­re for­delt på 830 boliger.

Nyhe­der om Bispehaven

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og loka­l­om­rå­der­ne. Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra skoleårets…

Bis­pe­ha­vens Køk­ken får støt­te af Realdania

Bis­pe­ha­vens Køk­ken får støt­te af Realdania

Bis­pe­ha­vens Køk­ken er udvalgt blandt hele 88 pro­jek­tidéer, og er der­med et af de 25 pro­jek­ter, der har fået støt­te fra Real­da­ni­as Under­vær­ker­kampag­ne. I Bis­pe­ha­ven skal et mul­ti­kul­tu­relt fæl­les­køk­ken i form af et mobilt ude­køk­ken og nye loka­ler give bolig­om­rå­dets 68…