Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Fæl­les om Fry­den­lund og Vandtårnsområdet

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018–2022 er at foku­se­re på beskæf­ti­gel­se, uddan­nel­se og styr­ket med­bor­ger­skab (og for­ud­sæt­nin­gen her­for — triv­sel og tryg­hed). Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det er inde i en posi­tiv udvik­ling. Eksem­pel­vis har udvik­lin­gen i ande­len af bebo­e­re med til­knyt­ning til arbejds­mar­ke­det de sene­ste år været mere posi­tiv i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det end i resten af Aar­hus og i den alme­ne sek­tor gene­relt. Kri­mi­na­li­te­ten er ikke alar­me­ren­de høj. Og fle­re småbørn til­knyt­tes dagtilbud.

Med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan 2018–2022 tages der end­nu et stort skridt mod frem­tids­sik­rin­gen af Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det som attrak­ti­ve, soci­alt bære­dyg­ti­ge og tryg­ge bolig­om­rå­der. Hel­heds­pla­nen sig­ter mod at de sid­ste unge godt igen­nem uddan­nel­ses­sy­ste­met og i den for­bin­del­se både arbej­de med bør­ne­ne og de unge selv, men også med en fami­li­e­ret­tet tid­lig fore­byg­gen­de ind­sats. Hel­heds­pla­nen vil styr­ke med­bor­ger­ska­bet, tryg­he­den og den gen­si­di­ge til­lid, de for­skel­li­ge bebo­er­grup­per imel­lem. Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og kom­mu­nen pri­o­ri­te­rer at sam­ar­bej­de og under­støt­te den eksi­ste­ren­de ind­sats, udnyt­te syner­gi­ef­fek­ter og und­gå parallelindsatser.

Læs mere i den stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­af­ta­le for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018 – 2022.

I Fry­den­lund har fire bolig­for­e­nin­ger (Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og AAB) til­sam­men 1.131 lej­lig­he­der, som huser ca. 2.500 bebo­e­re. Boli­ger­ne er opført fra slut­nin­gen af 1960erne til begyn­del­sen af 1970erne. Midt i bebyg­gel­sen lig­ger Fry­den­lund Fæl­les­hus, og det er bl.a. her­fra, at de ansat­te på hel­heds­pla­nen gen­nem­fø­rer ind­sat­ser og aktiviteter.

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Regi­ne­høj, Kal­m­ar­ga­de, Illerup­vej og Lind­holm­par­ken i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 2.500 bebo­e­re i områ­det. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anliggende.

Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Sund­heds­caféer­ne

Sund­heds­caféer­ne

Pro­jekt “Sund­heds­ca­fe­er­ne” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr. 31. decem­ber 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:   Ulig­hed i sund­hed Mange…

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sundhedscafeerne

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sundhedscafeerne

Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le metoder…

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Herredsvang,…

Sig far­vel til Helle

Sig far­vel til Helle

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15…