Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Fæl­les om Fry­den­lund og Vandtårnsområdet

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018–2022 er at foku­se­re på beskæf­ti­gel­se, uddan­nel­se og styr­ket med­bor­ger­skab (og for­ud­sæt­nin­gen her­for — triv­sel og tryg­hed). Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det er inde i en posi­tiv udvik­ling. Eksem­pel­vis har udvik­lin­gen i ande­len af bebo­e­re med til­knyt­ning til arbejds­mar­ke­det de sene­ste år været mere posi­tiv i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det end i resten af Aar­hus og i den alme­ne sek­tor gene­relt. Kri­mi­na­li­te­ten er ikke alar­me­ren­de høj. Og fle­re småbørn til­knyt­tes dagtilbud.

Med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan 2018–2022 tages der end­nu et stort skridt mod frem­tids­sik­rin­gen af Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det som attrak­ti­ve, soci­alt bære­dyg­ti­ge og tryg­ge bolig­om­rå­der. Hel­heds­pla­nen sig­ter mod at de sid­ste unge godt igen­nem uddan­nel­ses­sy­ste­met og i den for­bin­del­se både arbej­de med bør­ne­ne og de unge selv, men også med en fami­li­e­ret­tet tid­lig fore­byg­gen­de ind­sats. Hel­heds­pla­nen vil styr­ke med­bor­ger­ska­bet, tryg­he­den og den gen­si­di­ge til­lid, de for­skel­li­ge bebo­er­grup­per imel­lem. Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og kom­mu­nen pri­o­ri­te­rer at sam­ar­bej­de og under­støt­te den eksi­ste­ren­de ind­sats, udnyt­te syner­gi­ef­fek­ter og und­gå parallelindsatser.

Læs mere i den stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­af­ta­le for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018 – 2022.

I Fry­den­lund har fire bolig­for­e­nin­ger (Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og AAB) til­sam­men 1.131 lej­lig­he­der, som huser ca. 2.500 bebo­e­re. Boli­ger­ne er opført fra slut­nin­gen af 1960erne til begyn­del­sen af 1970erne. Midt i bebyg­gel­sen lig­ger Fry­den­lund Fæl­les­hus, og det er bl.a. her­fra, at de ansat­te på hel­heds­pla­nen gen­nem­fø­rer ind­sat­ser og aktiviteter.

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Regi­ne­høj, Kal­m­ar­ga­de, Illerup­vej og Lind­holm­par­ken i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 2.500 bebo­e­re i områ­det. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anliggende.

Nyhe­der om Frydenlund-Vandtårnsområdet

Fæl­les­hu­se­ne i Fry­den­lund og Møllevang

Fæl­les­hu­se­ne i Fry­den­lund og Møllevang

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Trå­den: Fry­den­lund og Møl­le­vang skal være et trygt og godt sted at bo for alle. Det skal være et sted, hvor voks­ne og børn tri­ves og har opti­ma­le udvik­lings­mu­lig­he­der. Det kan lyde ambi­tiøst, men det er måle­ne fæl­les­hu­se­ne i Møl­le­van­gen og…

For­æl­dre og unge arbej­der for et bed­re Frydenlund

For­æl­dre og unge arbej­der for et bed­re Frydenlund

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Trå­den: Fry­den­lund er et bolig­om­rå­de med en stor pro­cent­del af børn og unge. Nog­le vok­ser op i hjem med små res­sour­cer både øko­no­misk og soci­alt, og år til­ba­ge har der været en del util­pas­se­de unge, som gjor­de områ­det utrygt for andre…

Mænds møde­ste­der

Mænds møde­ste­der

Pro­jekt “Mænds Møde­ste­der” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i efter­å­ret 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk: I hvert af bolig­om­rå­der­ne Tri­ge, Vandtårns­om­rå­det, Fry­den­lund og…

Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Mænds Møde­ste­der har to aft­ner i træk invi­te­ret loka­le mænd fra hen­holds­vis Aar­hus V og Tri­ge inden­for til oplæg af mænd med noget på hjer­tet. Man­de­aft­nen i Aar­hus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mæn­de­ne sad blandt de flot­te cyk­ler og hør­te oplæg af Andreas…