Fra udsat bolig­om­rå­de til vel­fun­ge­ren­de, attrak­tiv og soci­alt balan­ce­ret bydel

De igang­væ­ren­de omfat­ten­de fysi­ske for­an­drin­ger i Gel­lerup-Toves­høj er ved­ta­get i Hel­heds­pla­nen for Gel­lerup-Toves­høj. De har til for­mål at ska­be en vel­fun­ge­ren­de, attrak­tiv og soci­alt balan­ce­ret bydel. Det lang­sig­te­de mål er at brin­ge byde­len på Aar­hus-niveau på uddan­nel­se, beskæf­ti­gel­se, tryg­hed og sund­hed. Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan bidra­ger til at opnå effek­t­må­le­ne for den fysi­ske helhedsplan.

 

En fæl­les stra­te­gi for udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus

Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus (BL’s 5. kreds) og Aar­hus kom­mu­ne har udar­bej­det en fæl­les stra­te­gi for de udsat­te bolig­om­rå­der. Visio­nen er, at Aar­hus skal være en god by for alle og at byen skal hæn­ge sam­men. Stra­te­gi­en består af fire stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der. De dan­ner ram­men for sam­ar­bej­det om den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Gellerup-Toveshøj.

  1. Fle­re i uddannelse
  2. Fle­re i beskæftigelse
  3. Styr­ket medborgerskab
  4. Fle­re boli­ger i den blan­de­de by

 

Tryg­hed og soci­al arv

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Gel­lerup-Toves­høj har fokus på at styr­ke tryg­he­den og bidra­ge til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv.

Den stær­ke tra­di­tion for et aktivt civil­sam­fund og et udbredt sam­ar­bej­de i lokal­sam­fun­det i Gel­lerup-Toves­høj skal fort­sæt­tes. Det­te akti­ve med­bor­ger­skab styr­ker tryg­he­den og det gode nabo­skab i områ­det. Det giver også et forum for at sam­ar­bej­de om loka­le bidrag til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv.

Det over­ord­ne­de mål i pla­nen er uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se. Her er det afgø­ren­de at sæt­te ind så tid­ligt som muligt i børns liv for at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv. Der­for rum­mer pla­nen et sær­ligt fokus på for­æl­dre. Børn og unge skal ople­ve til­stræk­ke­lig støt­te til at gen­nem­fø­re sko­le­gang og støt­te i over­gan­gen til uddan­nel­se. I for­hold til beskæf­ti­gel­se er der ind­sat­ser ret­tet mod både virk­som­he­der og beboere.

Alle ind­sat­ser­ne har tre pej­le­mær­ker: (1) de sker i sam­ar­bej­de med civil­sam­fun­det, (2) de sup­ple­rer de kom­mu­na­le ind­sat­ser og (3) de udnyt­ter mulig­he­der­ne i de sto­re for­an­drin­ger i området.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Gel­lerup-Toves­høj 2018 – 2022.

 

Gel­lerup­par­ken er med sine 1.776 lej­lig­he­der lan­dets stør­ste alme­ne boligaf­de­ling. Med til Gel­lerup­par­ken hører også Toves­høj med 624 lej­lig­he­der. Der bor godt 7.000 men­ne­sker i de to afde­lin­ger. Boli­ger­ne er opført i 1968–72. Gel­lerup-Toves­høj blev i 2007 under­lagt kom­bi­ne­ret udlej­ning. Det bety­der, at boligan­sø­ge­re på kon­tant­hjælp, start­hjælp eller intro­duk­tionsy­del­se ikke kan få anvist en bolig i området.

Nyhe­der om Gellerup-Toveshøj

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2018 — 2022

Det Boligso­ci­a­le hus i Gellerup/Toveshøj
Ygg­dra­sil
Dor­tes­vej 35A
8220 Brabrand

Gel­lerup-Toves­høj på soci­a­le medier