Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Fæl­les om Fry­den­lund og Vandtårnsområdet

I 2023 star­te­de en ny boligso­ci­al part­ner­skabsind­sats, som dæk­ker Fry­den­lund, Her­redsvang og Vandtårns­om­rå­det. Den boligso­ci­a­le part­ner­skabs­af­ta­le gæl­der i peri­o­den 2023 – 2026. Afta­len er ind­gå­et mel­lem og finan­si­e­ret af Aar­hus kom­mu­ne og Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne med en min­dre bevil­ling fra Lands­byg­ge­fon­den. Den over­ord­ne­de vision for de tre bolig­om­rå­der er, at der ska­bes soci­alt bære­dyg­ti­ge loka­l­om­rå­der med tryg­hed, triv­sel og nabo­skab som det bæren­de fun­da­ment. For at nå visio­nen er der tre cen­tra­le begre­ber, der er ken­de­teg­nen­de for den boligso­ci­a­le part­ner­skabsind­sats i Fry­den­lund, Her­redsvang og Vandtårns­om­rå­det: civil­sam­fund­s­ind­dra­gel­se, aner­ken­del­se og sam­ar­bej­de. Der er fokus på, at bebo­er­ne føler sig værds­at, at deres kom­pe­ten­cer får mulig­hed for at udfol­de sig, så de i høje­re grad moti­ve­res til at ind­gå aktivt og lige­vær­digt i at ska­be attrak­ti­ve bydele.

Des­u­den for­ud­sæt­ter det, at der fort­sat er fokus på at kva­li­fi­ce­re og udvik­le på det alle­re­de tæt­te og vel­fun­ge­ren­de sam­ar­bej­de mel­lem Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og Aar­hus Kom­mu­ne med hen­blik på i fæl­les­skab at udvik­le en bære­dyg­tig part­ner­skabs­mo­del for sam­ar­bej­det, som kan anven­des i andre, udsat­te bolig­om­rå­der. Udgangs­punk­tet er, at vi kan meget ale­ne og hver især, men vi kan meget mere i et lige­vær­digt og posi­tivt sam­ar­bej­de, hvor aktø­rer bidra­ger med de for­skel­li­ge og unik­ke kom­pe­ten­cer, som hver enkelt besid­der. På den­ne måde bli­ver ind­sat­ser­ne og akti­vi­te­ter­ne end­nu mere kvalificerede.

Akti­vi­te­ter­ne inden for den Boligso­ci­a­le part­ner­skabsind­sats pla­ce­rer sig inden for fire indsatsområder:

  • Med­bor­ger­skab og sammenhængskraft, 
  • Uddan­nel­se og Livschancer,
  • Kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gel­se
  • Beskæf­ti­gel­se

Du kan læse mere i den Stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­af­ta­le 2023–2026

I Fry­den­lund har fire bolig­for­e­nin­ger (Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og AAB) til­sam­men 1.131 lej­lig­he­der, som huser ca. 2.500 bebo­e­re. Boli­ger­ne er opført fra slut­nin­gen af 1960erne til begyn­del­sen af 1970erne. Midt i bebyg­gel­sen lig­ger Fry­den­lund Fæl­les­hus, og det er bl.a. her­fra, at de ansat­te på hel­heds­pla­nen gen­nem­fø­rer ind­sat­ser og aktiviteter.

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Regi­ne­høj, Kal­m­ar­ga­de, Illerup­vej og Lind­holm­par­ken i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 2.500 bebo­e­re i områ­det. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anliggende.

 

Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Sund­heds­caféer­ne

Sund­heds­caféer­ne

Pro­jekt “Sund­heds­ca­fe­er­ne” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr. 31. decem­ber 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:   Ulig­hed i sund­hed Mange…

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sundhedscafeerne

Ny eva­lu­e­ring af pro­jekt Sundhedscafeerne

Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le metoder…

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Herredsvang,…

Sig far­vel til Helle

Sig far­vel til Helle

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15…