Lang­kær­par­ken

Et mang­fol­digt boligområde

Lang­kær­par­ken skal være et attrak­tivt og bidra­gen­de bolig­om­rå­de, som sam­men med resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokal­sam­fund. Et godt nabo­skab skal med­vir­ke til et stør­re lokalt enga­ge­ment og meds­ansvar­lig­hed for hin­an­dens trivsel.

Tilst er på man­ge måder en ”by i byen”, og lig­ger så til­pas langt væk fra cen­trum af Aar­hus, at det har karak­ter af et lands­by­sam­fund i høje­re grad end andre af de udsat­te byde­le i Aar­hus. Det giver et andet afsæt for at arbej­de med udvik­lin­gen af byde­len og for det boligso­ci­a­le arbej­de i Lang­kær­par­ken. Der er stor vel­vil­je til at sam­ar­bej­de og tæn­ke nyt i Tilst, og der er gro­bund for et stærkt lokalt sam­ar­bej­de omkring Lang­kær­par­ken. Det er håbet, at en ny boligso­ci­al hel­heds­plan kan være med til at ska­be et end­nu stær­ke­re sam­ar­bej­de lokalt, både med insti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger, virk­som­he­der og beboere.

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er, at sæt­te bebo­er­nes res­sour­cer i spil, så bebo­er­nes hand­le­mu­lig­he­der styr­kes og fle­re får mulig­hed for at ska­be et bed­re liv for dem selv. Det­te skal med­vir­ke til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv og øge tryg­hed og triv­sel for beboerne.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Lang­kær­par­ken 2021 – 2025.

Lang­kær­par­ken er byg­get i peri­o­den 1969–1971 og lig­ger i Tilst. Lang­kær­par­ken består af 35 tre­e­ta­ges bolig­blok­ke med i alt 860 lej­lig­he­der med godt 2000 bebo­e­re. I 1990 blev Lang­kær­par­ken renove­ret, og i 2009 stem­te bebo­er­ne posi­tivt for visio­ner og mål for en fysisk hel­heds­plan, hvor­for en ny og gen­nem­gri­ben­de renove­ring er i gang. 

Lang­kær­par­ken

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Der var solskin, blå him­mel og sto­re smil da del­ta­ger­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge mød­tes i de flot­te­ste ram­mer i Bypar­ken i Gel­lerup for at fin­de årets vin­der og fejre de man­ge innova­ti­ve ele­ver, som har del­ta­get i pro­jek­tet. Vin­der­ne blev to ele­ver fra Ellekærskolen.…

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…