Lang­kær­par­ken

Et mang­fol­digt boligområde

Lang­kær­par­ken skal være et attrak­tivt og bidra­gen­de bolig­om­rå­de, som sam­men med resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokal­sam­fund. Et godt nabo­skab skal med­vir­ke til et stør­re lokalt enga­ge­ment og meds­ansvar­lig­hed for hin­an­dens trivsel.

Tilst er på man­ge måder en ”by i byen”, og lig­ger så til­pas langt væk fra cen­trum af Aar­hus, at det har karak­ter af et lands­by­sam­fund i høje­re grad end andre af de udsat­te byde­le i Aar­hus. Det giver et andet afsæt for at arbej­de med udvik­lin­gen af byde­len og for det boligso­ci­a­le arbej­de i Lang­kær­par­ken. Der er stor vel­vil­je til at sam­ar­bej­de og tæn­ke nyt i Tilst, og der er gro­bund for et stærkt lokalt sam­ar­bej­de omkring Lang­kær­par­ken. Det er håbet, at en ny boligso­ci­al hel­heds­plan kan være med til at ska­be et end­nu stær­ke­re sam­ar­bej­de lokalt, både med insti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger, virk­som­he­der og beboere.

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er, at sæt­te bebo­er­nes res­sour­cer i spil, så bebo­er­nes hand­le­mu­lig­he­der styr­kes og fle­re får mulig­hed for at ska­be et bed­re liv for dem selv. Det­te skal med­vir­ke til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv og øge tryg­hed og triv­sel for beboerne.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Lang­kær­par­ken 2021 – 2025.

Lang­kær­par­ken er byg­get i peri­o­den 1969–1971 og lig­ger i Tilst. Lang­kær­par­ken består af 35 tre­e­ta­ges bolig­blok­ke med i alt 860 lej­lig­he­der med godt 2000 bebo­e­re. I 1990 blev Lang­kær­par­ken renove­ret, og i 2009 stem­te bebo­er­ne posi­tivt for visio­ner og mål for en fysisk hel­heds­plan, hvor­for en ny og gen­nem­gri­ben­de renove­ring er i gang. 

Lang­kær­par­ken

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te bolig­om­rå­der. Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge”…

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledighed

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledighed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re gruppe…

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2021 — 2025

Bydels­hu­set Tilst
Lang­kær­vej 2
8381 Tilst
Lang­kær­par­ken på soci­a­le medier