Lang­kær­par­ken

Et mang­fol­digt boligområde

Lang­kær­par­ken skal være et attrak­tivt og bidra­gen­de bolig­om­rå­de, som sam­men med resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokal­sam­fund. Et godt nabo­skab skal med­vir­ke til et stør­re lokalt enga­ge­ment og meds­ansvar­lig­hed for hin­an­dens trivsel.

Tilst er på man­ge måder en ”by i byen”, og lig­ger så til­pas langt væk fra cen­trum af Aar­hus, at det har karak­ter af et lands­by­sam­fund i høje­re grad end andre af de udsat­te byde­le i Aar­hus. Det giver et andet afsæt for at arbej­de med udvik­lin­gen af byde­len og for det boligso­ci­a­le arbej­de i Lang­kær­par­ken. Der er stor vel­vil­je til at sam­ar­bej­de og tæn­ke nyt i Tilst, og der er gro­bund for et stærkt lokalt sam­ar­bej­de omkring Lang­kær­par­ken. Det er håbet, at en ny boligso­ci­al hel­heds­plan kan være med til at ska­be et end­nu stær­ke­re sam­ar­bej­de lokalt, både med insti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger, virk­som­he­der og beboere.

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er, at sæt­te bebo­er­nes res­sour­cer i spil, så bebo­er­nes hand­le­mu­lig­he­der styr­kes og fle­re får mulig­hed for at ska­be et bed­re liv for dem selv. Det­te skal med­vir­ke til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv og øge tryg­hed og triv­sel for beboerne.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Lang­kær­par­ken 2021 – 2025.

Lang­kær­par­ken er byg­get i peri­o­den 1969–1971 og lig­ger i Tilst. Lang­kær­par­ken består af 35 tre­e­ta­ges bolig­blok­ke med i alt 860 lej­lig­he­der med godt 2000 bebo­e­re. I 1990 blev Lang­kær­par­ken renove­ret, og i 2009 stem­te bebo­er­ne posi­tivt for visio­ner og mål for en fysisk hel­heds­plan, hvor­for en ny og gen­nem­gri­ben­de renove­ring er i gang. 

Lang­kær­par­ken

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te boligområder

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te boligområder

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entreprenør…

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbejde.…

Job First nomi­ne­ret som bed­ste boligso­ci­a­le projekt

Job First nomi­ne­ret som bed­ste boligso­ci­a­le projekt

Job First er et beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt udvik­let i sam­ar­bej­de mel­lem den boligso­ci­a­le ind­sats i Lang­kær­par­ken, AL2bolig, entre­pre­nø­ren Ene­mær­ke & Peter­sen A/S og Job­cen­te­ret i Aar­hus Kom­mu­ne i for­bin­del­se med renove­ring af Lang­kær­par­ken i Tilst. Nu er projektet…

Iværk­sæt­te­ri på sko­le­ske­ma­et skal styr­ke udsat­te unge

Iværk­sæt­te­ri på sko­le­ske­ma­et skal styr­ke udsat­te unge

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Altin­get: Pilot­pro­jekt: Under­vis­ning i iværk­sæt­te­ri skal give udsat­te unge trang til at ska­be. Bag pro­jek­tet står to NGO’er. Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond bidra­ger med mid­ler. Læs hele artik­len på Altin­gets hjem­mesi­de eller…