Præ­ste­van­gen

Vi kan mere sam­men, end vi kan hver for sig

Bolig­om­rå­det Præ­ste­van­gen er et alment bolig­byg­ge­ri belig­gen­de i Viby i det syd­li­ge Aar­hus. Her bor ca. 1300 bebo­e­re for­delt på knapt 700 lejemål.

Den bolig soci­a­le ind­sats hol­der til i Bebo­er­hu­set, hvor to boligso­ci­a­le med­ar­bej­der lige­le­des har kon­tor og arbej­der bl.a. med føl­gen­de opgaver:

  • Fokus på fæl­les­ska­ben­de akti­vi­te­ter samt opsø­gen­de arbej­de i for­hold til bebo­e­re i sær­ligt udsat­te livs­si­tu­a­tio­ner – bebo­e­re, der ofte har kom­plek­se soci­a­le- og hel­breds­be­tin­ge­de pro­ble­mer. Det gæl­der f.eks. ensom­me og iso­le­re­de bebo­e­re, skrø­be­li­ge ældre og psy­kisk syge beboere.
  • Fokus på fami­li­er og de fami­li­e­ret­te­de ind­sat­ser bl.a. fami­lie­klub­ben, babyca­fe­en og fit­ness. Der­u­d­over er der fokus på at hjæl­pe og under­støt­te de fri­vil­li­ge og sik­re gode akti­vi­te­ter i et sam­ar­bej­de med besty­rel­sen, bebo­e­re, for­e­nin­ger og kom­mu­na­le aktører.
  • Råd­giv­ning, besøg i eget hjem, hjælp til læs­ning af brev fra det offent­li­ge, hjælp til digi­tal post, bisid­der til møder og mæg­ling mel­lem naboer.

Præ­ste­van­gen er eta­ge­byg­ge­ri i 3–4 eta­ger og opført i 1955–68 i beton. Der er 667 boli­ger for­delt på 1 — 4 rum.

Præ­ste­van­gen

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og loka­l­om­rå­der­ne. Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra skoleårets…