Selv­stæn­di­ge boligso­ci­a­le ind­sat­ser uden helhedsplaner

Selv­om en stor del af det boligso­ci­a­le arbej­de fore­går som en del af en stør­re hel­heds­plan, så fin­des der også en ræk­ke boligso­ci­a­le ind­sat­ser uden hel­heds­pla­ner. Det er typisk min­dre ind­sat­ser, der ofte er opstå­et ud fra bebo­er­nes egne ønsker om at have boligso­ci­alt arbej­de i bolig­om­rå­det. Finan­si­e­rin­gen kom­mer der­for hel­ler ikke fra Lands­byg­ge­fon­den, men fra den loka­le bolig­for­e­ning, Aar­hus Kom­mu­ne og/eller fon­de. I fle­re af dis­se områ­der er der kun en enkelt boligso­ci­al med­ar­bej­der, og fle­re ste­der har den­ne tit­len beboerrådgiver.

Boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus uden helhedsplan

 

Boligso­ci­a­le helhedsplaner

Læs om de boligso­ci­a­le helhedsplaner