Fokus på tryg­hed og familier

Det over­ord­ne­de for­mål med den boligso­ci­a­le ind­sats i sko­v­gårds­par­ken er at ska­be tryg­hed og ska­be akti­vi­te­ter for for­æl­dre, børn og unge i områ­det, samt styr­ke medborgerskabet.

Bolig­for­e­nin­gen AAB har der­for ansat en tryg­heds­me­d­ar­bej­der og en familiemedarbejder.

Tryg­heds­me­d­ar­bej­de­ren vil pri­mært arbej­de med børn og unge, og vil bl.a. stå for iværk­sæt­tel­se af akti­vi­te­ter såsom lek­tie­hjælp, lom­me­pen­gejobs, oplæ­re i at skri­ve joban­søg­nin­ger og CV samt andre aktiviteter.

Fami­lie­me­d­ar­bej­de­ren vil pri­mært igang­sæt­te og afvik­le akti­vi­te­ter for bør­ne­fa­mi­li­er, samt bro­byg­ge til for­e­nings­til­bud og stå til rådig­hed ift. at yde spar­ring til børnefamilierne.

Nyhe­der om Skovgårdsparken

Ingen resul­ta­ter fundet

Siden du anmo­de­de om kun­ne ikke fin­des. Prøv at præ­ci­ser din søg­ning, eller brug navi­ga­tio­nen oven­for til at loka­li­se­re indlægget.