Vejl­by Vest

Bebo­e­rå­d­giv­ning i Vejl­by Vest

Bebo­er­rå­d­giv­nin­gens over­ord­ne­de for­mål er at med­vir­ke til at ska­be et godt mil­jø i bolig­om­rå­det. Bebo­er­rå­d­giv­nin­gen arbej­der pri­mært med den del at et godt bomil­jø, som ved­rø­rer soci­a­le fæl­les­skab, kon­takt mel­lem men­ne­sker, nabo- , bekendt- og ven­ska­ber, rum­me­lig­hed og tole­ran­ce i for­hold til, at man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker bor sam­men osv. Bebo­er­rå­d­giv­nin­gen skal under­støt­te fri­vil­li­ge bebo­erak­ti­vi­te­ter i bred for­stand, og har sær­lig fokus på de bebo­e­re og grup­per af bebo­e­re, som af man­ge for­skel­li­ge grun­de kan have svært ved at være med i eller igang­sæt­te beboeraktiviteter.
I Vejl­by Vest beta­ler bebo­er­ne selv for deres bebo­er­rå­d­gi­ver, og det har de gjort i ca. 25 år. Bebo­er­rå­d­giv­nin­gen en en selv­stæn­dig enhed under afde­lings­be­sty­rel­sen. Bebo­er­rå­d­giv­nin­gen ledes af en bag­grunds­grup­pe, som består af 4–6 bebo­e­re, der udpe­ges af afde­lings­be­sty­rel­sen efter indstil­ling fra baggrundsgruppen.

 

I mid­ten af 1970erne blev der byg­get 592 lej­lig­he­der, ræk­ke­hu­se og atri­um­hu­se i Vejl­by Vest. De huser i dag ca. 1.150 beboere.

Vejl­by Vest

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Soci­al­rå­d­gi­ve­ren: Bebo­er­rå­d­gi­ver Sol­veig Munk og hen­des bag­land bru­ger en stor del af deres tid på at hjæl­pe bebo­e­re, der er kom­met i klem­me efter ind­fø­rel­sen af de lave ydel­ser. De ska­ber loka­le småjobs og tæn­ker i alternative…

Det er vær­re end Hartz-reformerne

Det er vær­re end Hartz-reformerne

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Sam­men­lig­ner med tyske refor­mer. Da de soci­a­le sik­rings­ord­nin­ger i Tys­kland blev vold­somt beskå­ret i 90’erne, fri­holdt man i det mind­ste boli­g­ud­gif­ter­ne for at folk ikke skul­le sæt­tes på gaden. Det gør man ikke her­hjem­me, siger…

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Hver 10. fami­lie ram­mes af kon­tants­hjælps­reg­ler. I Vejl­by Vest har den loka­le boligaf­de­ling alle­re­de sat gang i fle­re ini­ti­a­ti­ver for at afhjæl­pe de vold­som­me kon­se­kven­ser af rege­rin­gens nedskæ­rin­ger på bolig­støt­te og…