Viby C

Nabo­skab og fællesskab

Omdrej­nings­punk­tet for det boligso­ci­a­le arbej­de i Viby C er at under­støt­te nabo­skab og fæl­les­skab i afde­lin­ger­ne, og til­by­de fore­byg­gen­de ind­sats i form af råd­giv­ning og vej­led­ning af bebo­er­ne. Siden 2020 har det været muligt for bebo­er­ne i ALBOAs afde­lin­ger cen­tralt i Viby at træk­ke på en boligso­ci­al medarbejder.

Råd­giv­nin­gen er indi­vi­du­el og kan både fore­gå i hhv. Vårkjær­par­ken og Vester­gårds­par­ken hvor der er kon­to­rer, men kan også fin­de sted i eget hjem. Typen af hjælp er man­gear­tet og omfat­ter vej­led­ning og hjælp til at kom­me i job og/eller uddan­nel­se, hjælp til læs­ning af bre­ve fra det offent­li­ge, hjælp til digi­tal post, bro­byg­ning til kom­mu­na­le instan­ser, bisid­der til møder, hjælp til at få styr på øko­no­mi­en, mæg­ling mel­lem nabo­er og meget andet.

En vig­tig del af arbej­det i Viby C er at støt­te fri­vil­li­ge bebo­er­drev­ne akti­vi­te­ter. Både de der er i gang og nye akti­vi­te­ter. Akti­vi­te­ter­ne er med til at ska­be fæl­les­skab og naboskab.

Viby C

Boligso­ci­a­le mid­ler til Åbyhøj og Viby C

Boligso­ci­a­le mid­ler til Åbyhøj og Viby C

Årets pul­je af boligso­ci­a­le mid­ler er ble­vet uddelt til ALBOA og Al2Bolig. Mid­ler­ne skal bru­ges til at styr­ke fore­byg­gen­de ind­sat­ser i Viby C og Åbyhøj. Beg­ge boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner hav­de nem­lig søgt Aar­hus Kom­mu­ne om mid­ler til fore­byg­gen­de boligso­ci­alt arbej­de. I…

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…