Viby

Et leven­de og attrak­tivt område

Tid­li­ge­re har der været to for­skel­li­ge boligso­ci­a­le ind­sat­ser i hhv. Viby Syd og Viby C. De er af for­skel­li­ge årsa­ger med vægt på bystra­te­gi­ske strøm­nin­ger, muli­ge syne­gi­er og stor­drifts­for­de­le sam­men­lagt til en sam­let boligso­ci­al hel­heds­plan for Viby. 

Den boligso­ci­a­le ind­sats i Viby skal under­støt­te udvik­lin­gen af et leven­de og attrak­tivt bolig­om­rå­de. Ind­sat­sen skal sam­men med de øvri­ge ini­ti­a­ti­ver i områ­det bidra­ge til, at Viby er attrak­tiv både for nuvæ­ren­de og poten­ti­el­le nye bebo­e­re. Viby skal være et bolig­om­rå­de, som bebo­er­ne er stol­te af at bo i og som opfat­tes posi­tivt af boligsø­gen­de og andre ude­frakom­men­de. Det for­drer et bolig­om­rå­de med gode fysi­ske ram­mer, ro og tryg­hed men også et områ­de, hvor der er liv og fæl­les­skab. Der­for rum­mer visio­nen for den boligso­ci­a­le ind­sats også en ambi­tion om at under­støt­te udvik­lin­gen af et leven­de bolig­om­rå­de, hvor man kan udfol­de og udvik­le sig i fæl­les­skab med sine nabo­er. Det skal være et bolig­om­rå­de, hvor man ikke blot bor men også lever.

De over­ord­ne­de mål for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Viby er, at ind­sat­sen skal bidra­ge til at frem­me såvel aktivt med­bor­ger­skab som bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der. Med­bor­ger­skab hand­ler om, at bebo­er­ne del­ta­ger i såvel de fæl­les akti­vi­te­ter i områ­det som i de demo­kra­ti­ske pro­ces­ser i for­bin­del­se med bebo­er­de­mo­kra­ti­et, for­e­nings­li­vet, sko­len mm. Livs­mu­lig­he­der hand­ler om, at den enkel­te bebo­er har en sund­heds­til­stand og et over­skud, der gør, at han/hun bli­ver i stand til at del­ta­ge i uddan­nel­se, opdra­gel­se af egne børn, arbejds­mar­ke­det mm. Her­med tager den boligso­ci­a­le ind­sats sig­te på både det indi­vi­du­el­le plan og områ­de­ni­veau­et. Det hand­ler både om de enkel­te bebo­e­res triv­sel, bebo­er­nes age­ren i fæl­les­ska­bet og bolig­om­rå­dets udvikling.

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Viby omfat­ter 7 boligaf­de­lin­ger med i alt 2.473 alme­ne boli­ger og 5554 bebo­e­re. De syv boligaf­de­lin­ger af pla­ce­ret i tre for­skel­li­ge områ­der i Viby, hvor der til hvert områ­de er et akti­vi­tets­hus: Myr­hu­set i Ny Vester­gårds­par­ken, Basen i Søn­der­van­gen og Nabo­hu­set i Rosen­høj. De er omdrej­nings­punt for de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter i helhedplanen. 

Viby

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te bolig­om­rå­der. Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge”…

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te boligområder

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te boligområder

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entreprenør…

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbejde.…