Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te boligområder

Iværksætter­undervisning skal styr­ke unge i udsat­te boligområder

Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og...
Hel­heds­pla­nen er kom­met godt fra start

Hel­heds­pla­nen er kom­met godt fra start

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Århus Ons­dag Syd: De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re er ble­vet taget godt imod blandt bebo­er­ne i Kjær­slund, Søn­der­van­gen og Rosen­høj, der begyn­der at kun­ne mær­ke den nye hel­heds­plan for områ­det. Læs artik­len...
Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mursten?

Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mursten?

Den 20. og 21. maj afhold­te Domea års­kon­fe­ren­ce for knapt 400 hoved­or­ga­ni­sa­tions­med­lem­mer og afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mænd. I den sam­men­hæng var Byg Op invi­te­ret til at tale under over­skrif­ten ’Soci­alt ansvar ved renove­ring og nybyggeri’....
Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: Byg Op, kal­der Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pro­jek­tet, der sik­rer job og lære­plad­ser til unge i de alme­ne bolig­om­rå­der. Heewad Dawar fik et job og der­med blev vej­en banet til...