Tema­ef­ter­mid­dag: Fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

Tema­ef­ter­mid­dag: Fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

Hvor­dan kan fri­vil­li­ge styr­ke og sup­ple­re de pro­fes­sio­nel­le indsatser? Hvor­dan kan vi arbej­de bære­dyg­tigt med fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder? Hvad synes bebo­er­ne om de vel­me­nen­de fri­vil­li­ge, der kom­mer ind i deres boligområder? Det er...
56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re hen­ter inspira­tion i Göteborg

56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re hen­ter inspira­tion i Göteborg

Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re fra hele Aar­hus er lige kom­met hjem fra stu­di­e­tur til Göte­borg. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arran­ge­re­de turen, hvor hele 56 boligso­ci­a­le med­ar­bej­der og sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus delt­og....
Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledighed

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledighed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge beboere. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det...

Stu­di­e­tur til Göteborg

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer i 2018 på stu­di­e­tur til Göte­borg for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus. Vi arran­ge­rer stu­di­e­tu­ren for, at vi kan få fag­lig inspira­tion fra boligso­ci­a­le og...
Som­mer­fest for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Som­mer­fest for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer til som­mer­fest og hyg­ge for alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus fre­dag den 1. juni. Vi hol­der det i Møl­le­van­gen, hvor der er rig lej­lig­hed for at star­te afte­nen ud med som­mer­spil og...
Stær­ke fæl­les­ska­ber trak ful­de huse

Stær­ke fæl­les­ska­ber trak ful­de huse

180 med­ar­bej­de­re, bebo­er­de­mo­kra­ter og fri­vil­li­ge mød­tes til kon­fe­ren­cen Stær­ke Fæl­les­ska­ber i udsat­te bolig­om­rå­der. Det var Besty­rel­sen for Boligso­ci­a­le Hel­heds­pla­ner, der består af repræ­sen­tan­ter fra Aar­hus Kom­mu­ne og BL’s 5....