Fyraf­tens­mø­de: Gode råd i mødet med bebo­e­re med demens

Fyraf­tens­mø­de: Gode råd i mødet med bebo­e­re med demens

Ved demens­syg­dom kan almin­de­li­ge hver­dagsting bli­ve svære Har du mødt en bebo­er, der plud­se­lig ikke kan fin­de hjem, eller som er begyndt at opfø­re sig ander­le­des? Affalds­sor­te­rin­gen går galt, eller du må ikke kom­me ind i lej­lig­he­den i...
Kon­fe­ren­ce: Stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te boligområder

Kon­fe­ren­ce: Stær­ke fæl­les­ska­ber i udsat­te boligområder

At være en del af et fæl­les­skab er et vig­tigt men­ne­ske­ligt behov. Fæl­les­ska­ber vær­ner mod ensom­hed, ska­ber iden­ti­tet og mening, fæl­les­ska­ber kan være opbyg­gen­de både per­son­ligt og for loka­l­om­rå­det. Stær­ke fæl­les­ska­ber har man­ge for­de­le...
Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller...
Jule­frokost for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Jule­frokost for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer til julefrokost Fre­dag den 15. decem­ber kl. 18.00 invi­te­rer Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at alle boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus til jule­frokost. Afte­nen byder på dej­lig mad,...
Stu­di­e­tur til Amsterdam

Stu­di­e­tur til Amsterdam

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at invi­te­rer på stu­di­e­tur til Amster­dam for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus. Vi arran­ge­rer stu­di­e­tu­ren for, at vi alle kan bli­ve klo­ge­re på det boligso­ci­a­le...