Ana­ly­se

Viden der omsæt­tes til udvik­lings­o­ri­en­te­ret handling

Ana­ly­se­om­rå­det i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har til for­mål at udvik­le og styr­ke det boligso­ci­a­le arbej­de. Det sker på to for­skel­li­ge måder:

1. Det boligso­ci­a­le arbej­de styr­kes fagligt

Det boligso­ci­a­le arbej­de styr­kes fag­ligt gen­nem ind­sam­ling af viden om cen­tra­le boligso­ci­a­le udfor­drin­ger på tværs af bolig­om­rå­der­ne i Aar­hus, viden om de enkel­te bolig­om­rå­ders aktu­el­le situ­a­tion og deres udvik­ling samt viden om de boligso­ci­a­le ind­sat­ser, hvad der vir­ker, hvor­dan og hvorfor.

Videnspro­duk­tion i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at bidra­ger til at sik­re, at de ret­te ind­sat­ser iværk­sæt­tes de ret­te ste­der og i tide. Det er cen­tralt, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats ana­ly­ser bli­ver anvendt og omsat til kon­kre­te hand­lin­ger til gavn for bolig­om­rå­der­ne og bebo­er­ne. Der­for er ambi­tio­nen for ana­ly­se­om­rå­det også at den viden, der ska­bes, omsæt­tes til udvik­lings­o­ri­en­te­ret hand­ling. Videnspro­duk­tio­nen er ikke en pro­ces, der ale­ne går en vej, hvor Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at brin­ger viden ud til vore inter­es­sen­ter, men også noget vi ska­ber sam­men med vores inter­es­sen­ter. Det gør den prak­sisnær, anven­de­lig og en god sam­ska­bel­ses­pro­ces er ofte før­ste skridt i ret­ning af god implementering.

2. Den boligso­ci­a­le inter­es­se­va­re­ta­gel­se styrkes

Det boligso­ci­a­le felt er karak­te­ri­se­ret ved at have man­ge inter­es­sen­ter og aktø­rer og beskæf­ti­ger sig med udsat­te bolig­om­rå­der, som er præ­get af kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. I det felt er målet med ana­ly­se­ind­sat­sen, at den skal styr­ke vare­ta­gel­sen af de boligso­ci­a­le og der­med bebo­er­nes inter­es­ser. Videnspro­duk­tio­nen i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter inter­es­se­va­re­ta­gel­sen ved spar­ring og input på et fag­ligt højt niveau, så Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er godt klædt på til at tale bebo­er­nes sag.

BoSo­c­Da­ta

Det  boligso­ci­a­le  data­s­sy­stem,  BoSo­c­Da­ta  og  moni­to­re­rings­værk­tø­jet  Kate­go­ri­se­rings­mo­del­len,  er  vig­ti­ge red­ska­ber i Det Boligso­ci­al Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbej­de. Der­for bidra­ger vi natur­ligt til vide­re­ud­vik­lin­gen af dis­se.  Pro­jekt­le­del­sen  på  udvik­lin­gen  af  BoSo­c­Da­ta  og  Kate­go­ri­se­rings­mo­del­len  vare­ta­ges  af  Aar­hus Kom­mu­ne, men Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter pro­jekt­le­del­sen med kva­li­tets­sik­ring og fag­ligt input til den fort­sat­te udvik­ling af værktøjerne.

Nyhe­der om analyse

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Herredsvang,…

Flek­si­bel udlej­ning ska­ber posi­ti­ve resultater

Flek­si­bel udlej­ning ska­ber posi­ti­ve resultater

Mere balan­ce­ret bebo­er­sam­men­sæt­ning og min­dre opde­ling på bolig­mar­ke­det. Det er nog­le af resul­ta­ter­ne af en stør­re eva­lu­e­ring af udlej­nings­red­ska­bet flek­si­bel udlej­ning. Eva­lu­e­rin­gen under­sø­ger udvik­lin­gen i bebo­er­sam­men­sæt­nin­gen i de udsat­te bolig­om­rå­der siden 2013,…

BoSo­c­Da­ta er i luf­ten igen

BoSo­c­Da­ta er i luf­ten igen

BoSo­c­Da­ta er Aar­hus Kom­mu­ne og boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i BL’s 5. kreds’ fæl­les moni­to­re­rings­sy­stem. Det er ble­vet vide­re­ud­vik­let og er nu i luf­ten i en ny ver­sion. Det bety­der, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at igen er leve­rings­dyg­tig i data på bl.a. demografi,…

Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller herunder: