Viden der omsæt­tes til udvik­lings­o­ri­en­te­ret handling

Ana­ly­se­om­rå­det i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har til for­mål at udvik­le og styr­ke det boligso­ci­a­le arbej­de. Det sker på to for­skel­li­ge måder:

1. Det boligso­ci­a­le arbej­de styr­kes fagligt

Det boligso­ci­a­le arbej­de styr­kes fag­ligt gen­nem ind­sam­ling af viden om cen­tra­le boligso­ci­a­le udfor­drin­ger på tværs af bolig­om­rå­der­ne i Aar­hus, viden om de enkel­te bolig­om­rå­ders aktu­el­le situ­a­tion og deres udvik­ling samt viden om de boligso­ci­a­le ind­sat­ser, hvad der vir­ker, hvor­dan og hvorfor.

Videnspro­duk­tion i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at bidra­ger til at sik­re, at de ret­te ind­sat­ser iværk­sæt­tes de ret­te ste­der og i tide. Det er cen­tralt, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats ana­ly­ser bli­ver anvendt og omsat til kon­kre­te hand­lin­ger til gavn for bolig­om­rå­der­ne og bebo­er­ne. Der­for er ambi­tio­nen for ana­ly­se­om­rå­det også at den viden, der ska­bes, omsæt­tes til udvik­lings­o­ri­en­te­ret hand­ling. Videnspro­duk­tio­nen er ikke en pro­ces, der ale­ne går en vej, hvor Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at brin­ger viden ud til vore inter­es­sen­ter, men også noget vi ska­ber sam­men med vores inter­es­sen­ter. Det gør den prak­sisnær, anven­de­lig og en god sam­ska­bel­ses­pro­ces er ofte før­ste skridt i ret­ning af god implementering.

2. Den boligso­ci­a­le inter­es­se­va­re­ta­gel­se styrkes

Det boligso­ci­a­le felt er karak­te­ri­se­ret ved at have man­ge inter­es­sen­ter og aktø­rer og beskæf­ti­ger sig med udsat­te bolig­om­rå­der, som er præ­get af kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. I det felt er målet med ana­ly­se­ind­sat­sen, at den skal styr­ke vare­ta­gel­sen af de boligso­ci­a­le og der­med bebo­er­nes inter­es­ser. Videnspro­duk­tio­nen i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter inter­es­se­va­re­ta­gel­sen ved spar­ring og input på et fag­ligt højt niveau, så Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er godt klædt på til at tale bebo­er­nes sag.

BoSo­c­Da­ta

Det  boligso­ci­a­le  data­s­sy­stem,  BoSo­c­Da­ta  og  moni­to­re­rings­værk­tø­jet  Kate­go­ri­se­rings­mo­del­len,  er  vig­ti­ge red­ska­ber i Det Boligso­ci­al Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbej­de. Der­for bidra­ger vi natur­ligt til vide­re­ud­vik­lin­gen af dis­se.  Pro­jekt­le­del­sen  på  udvik­lin­gen  af  BoSo­c­Da­ta  og  Kate­go­ri­se­rings­mo­del­len  vare­ta­ges  af  Aar­hus Kom­mu­ne, men Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter pro­jekt­le­del­sen med kva­li­tets­sik­ring og fag­ligt input til den fort­sat­te udvik­ling af værktøjerne.

 

Nyhe­der om analyse

Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se

Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se

Pro­jekt “Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se” ophør­te under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr 31. august 2016. Her kan du læse mere om SDUs over­ord­ne­de pro­jekt “Sam­spil­let mel­lem den fri­vil­li­ge og den kom­mu­na­le sek­tor”. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der…

Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbejde

Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbejde

I for­å­ret 2015 ind­gik Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Syd­dansk Uni­ver­si­tet, en afta­le om at under­sø­ge ’for­ud­sæt­nin­ger­ne for fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus’. Det blev beslut­tet, at under­sø­gel­sen skul­le foku­se­re på opfat­tel­ser og for­stå­el­ser af…

Kon­fe­ren­ce sæt­ter fri­vil­lig­hed og med­bor­ger­skab til debat

Kon­fe­ren­ce sæt­ter fri­vil­lig­hed og med­bor­ger­skab til debat

I de sene­re år har fri­vil­lig­hed ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt skif­ten­de rege­rin­ger og i kom­mu­ner­ne. Et øget pres på den dan­ske vel­færds­mo­del og et ønske om et aktivt civil­sam­fund har aktu­a­li­se­ret et behov for at inddrage…

Fored­rag: Nabo­skab og hver­dags­liv i mul­tiet­ni­ske boligområder

Fored­rag: Nabo­skab og hver­dags­liv i mul­tiet­ni­ske boligområder

Den 9. juni invi­te­rer Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at til fored­rag med Tina Gud­run Jen­sen. Hun har lige udgi­vet sin nye bog, der hand­ler om nabo­skab og hver­dags­liv i mul­tiet­ni­ske bolig­om­rå­der, hvil­ket også er over­skrif­ten for fored­ra­get. Bekym­ring om man­gel på…