Viden der omsæt­tes til udvik­lings­o­ri­en­te­ret handling

Ana­ly­se­om­rå­det i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har til for­mål at udvik­le og styr­ke det boligso­ci­a­le arbej­de. Det sker på to for­skel­li­ge måder:

1. Det boligso­ci­a­le arbej­de styr­kes fagligt

Det boligso­ci­a­le arbej­de styr­kes fag­ligt gen­nem ind­sam­ling af viden om cen­tra­le boligso­ci­a­le udfor­drin­ger på tværs af bolig­om­rå­der­ne i Aar­hus, viden om de enkel­te bolig­om­rå­ders aktu­el­le situ­a­tion og deres udvik­ling samt viden om de boligso­ci­a­le ind­sat­ser, hvad der vir­ker, hvor­dan og hvorfor.

Videnspro­duk­tion i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at bidra­ger til at sik­re, at de ret­te ind­sat­ser iværk­sæt­tes de ret­te ste­der og i tide. Det er cen­tralt, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats ana­ly­ser bli­ver anvendt og omsat til kon­kre­te hand­lin­ger til gavn for bolig­om­rå­der­ne og bebo­er­ne. Der­for er ambi­tio­nen for ana­ly­se­om­rå­det også at den viden, der ska­bes, omsæt­tes til udvik­lings­o­ri­en­te­ret hand­ling. Videnspro­duk­tio­nen er ikke en pro­ces, der ale­ne går en vej, hvor Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at brin­ger viden ud til vore inter­es­sen­ter, men også noget vi ska­ber sam­men med vores inter­es­sen­ter. Det gør den prak­sisnær, anven­de­lig og en god sam­ska­bel­ses­pro­ces er ofte før­ste skridt i ret­ning af god implementering.

2. Den boligso­ci­a­le inter­es­se­va­re­ta­gel­se styrkes

Det boligso­ci­a­le felt er karak­te­ri­se­ret ved at have man­ge inter­es­sen­ter og aktø­rer og beskæf­ti­ger sig med udsat­te bolig­om­rå­der, som er præ­get af kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. I det felt er målet med ana­ly­se­ind­sat­sen, at den skal styr­ke vare­ta­gel­sen af de boligso­ci­a­le og der­med bebo­er­nes inter­es­ser. Videnspro­duk­tio­nen i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter inter­es­se­va­re­ta­gel­sen ved spar­ring og input på et fag­ligt højt niveau, så Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er godt klædt på til at tale bebo­er­nes sag.

BoSo­c­Da­ta

Det  boligso­ci­a­le  data­s­sy­stem,  BoSo­c­Da­ta  og  moni­to­re­rings­værk­tø­jet  Kate­go­ri­se­rings­mo­del­len,  er  vig­ti­ge red­ska­ber i Det Boligso­ci­al Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats arbej­de. Der­for bidra­ger vi natur­ligt til vide­re­ud­vik­lin­gen af dis­se.  Pro­jekt­le­del­sen  på  udvik­lin­gen  af  BoSo­c­Da­ta  og  Kate­go­ri­se­rings­mo­del­len  vare­ta­ges  af  Aar­hus Kom­mu­ne, men Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter pro­jekt­le­del­sen med kva­li­tets­sik­ring og fag­ligt input til den fort­sat­te udvik­ling af værktøjerne.

 

Nyhe­der om analyse

Ny stu­den­ter­med­hjæl­per ansat

Ny stu­den­ter­med­hjæl­per ansat

Vel­kom­men til Katri­ne Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Katri­ne Wied Thom­sen fra 1. marts som stu­den­ter­med­hjæl­per. Katri­ne er 25 år og stu­de­rer statskund­skab på 8. seme­ster i Aar­hus. Hun kom­mer blandt andet til at assi­ste­re med BoSoc data, hjæl­pe i…

Ende­lig kom Boligso­ci­al Års­rap­port 2013

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har siden 2010 en gang årligt gjort sta­tus over den over­ord­ne­de soci­a­le udvik­ling i de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. I 2014 har vi været et nyt hold med­ar­bej­de­re, som har sat sig til­ret­te i sekre­ta­ri­a­tet, men nog­le ting for­bli­ver ved…

Års­rap­port 2013

Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets års­rap­port 2013 kan nu down­lo­a­des her på siden. I års­rap­por­ten kan du blandt andet få en sta­tus på vores bydæk­ken­de pro­jek­ter, læse om Aar­hus-net­vær­kets akti­vi­te­ter og få ind­blik i, hvor pile­ne peger hen i 2014. Du kan også få årsrapporten…

Den boligso­ci­a­le års­rap­port 2012 er udkommet

Den boligso­ci­a­le års­rap­port for 2012 giver som van­ligt et over­blik over udvik­ling­s­ten­den­ser og udfor­drin­ger i ni udvalg­te alme­ne bolig­om­rå­der, hvor der til sam­men bor lidt over 25.000 bebo­e­re. Som noget nyt har vi i år inter­viewet byens boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re for…