Fun­dra­i­sing

Råd­giv­ning og støtte

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at står til rådig­hed for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re med støt­te til fun­dra­i­sing til boligso­ci­a­le pro­jek­ter i Aar­hus. Vi har et bredt kend­skab til fon­de og pul­jer og arbej­der for at opbyg­ge rela­tio­ner til rele­van­te fon­de. Vores arbej­de med fun­dra­i­sing består af såvel råd­giv­ning i for­hold til rele­van­te pul­jer og fon­de samt hjælp til at skri­ve ansøg­nin­ger i tæt sam­ar­bej­de med byens boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner. Fun­dra­i­sing-ind­sat­sen tager udgangs­punkt i den videnspro­duk­tion, der sker i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, som et vel­fun­de­ret fag­ligt grund­lag at fun­dra­i­se ud fra.

Nyhe­der om fundraising

Renove­ring af boli­ger hjæl­per unge i job

Renove­ring af boli­ger hjæl­per unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus går for­re­st, når det dre­jer sig om at ska­be loka­le job og prak­tik­plad­ser for unge i alme­ne bolig­om­rå­der. Læs artik­len på Aar­hus Stift­ti­den­des hjem­mesi­de eller…

Entre­pre­nør: Vi har alle et ansvar for at hjælpe

Entre­pre­nør: Vi har alle et ansvar for at hjælpe

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: »Kun sam­men kan vi flyt­te de sto­re sten,« siger man i entre­pre­nør­fir­ma­et Ene­mær­ke og Peter­sen A/S, hvor Hawe­ed Dawar og man­ge andre bebo­e­re fra Rosen­høj har fået job. Læs artik­len på Aar­hus Stifttidendes…

En skur­vogn og mil­li­onbe­vil­ling skal få udsat­te unge i job

En skur­vogn og mil­li­onbe­vil­ling skal få udsat­te unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Et nyt pro­jekt skal ska­be kon­takt mel­lem arbejds­lø­se bebo­e­re i alme­ne bolig­om­rå­der og entre­pre­nør­fir­ma­er, der arbej­der i områ­der­ne. Læs artik­len på Jyl­lands-Postens hjem­mesi­de eller herunder: