Inter­es­se­va­re­ta­gel­se

Som boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­nes boligso­ci­a­le fæl­les­se­kre­ta­ri­at repræ­sen­te­rer fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet Aar­hus’ alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner på det boligso­ci­a­le områ­de. Det bety­der, at det er vores opga­ve at brin­ge det boligso­ci­a­le per­spek­tiv og vores fag­li­ge eks­per­ti­se, ind i rele­van­te fora og der­ved med­vir­ke til kva­li­fi­ce­rin­gen af beslut­nin­ger om udvik­lin­gen af de udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus.

Det gør vi blandt andet ved at bidra­ge til hel­heds­tænk­ning og koor­di­ne­ring mel­lem aktø­rer­ne for at opnå syner­gi mel­lem de for­skel­li­ge soci­a­le og fysi­ske til­tag. Vi gør det des­u­den ved at sæt­te poli­tisk fokus på de udsat­te bolig­om­rå­der samt ved at arbej­de for øget aner­ken­del­se af det boligso­ci­a­le arbej­de som disci­plin og metode.

Nyhe­der om interessevaretagelse

Invi­ta­tion til nytårskur

Invi­ta­tion til nytårskur

Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 10. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas…

Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller herunder:

Invi­ta­tion til nytårskur

Invi­ta­tion til nytårskur

Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 4. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas…

Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller herunder: