Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har siden 2010 en gang årligt gjort sta­tus over den over­ord­ne­de soci­a­le udvik­ling i de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. I 2014 har vi været et nyt hold med­ar­bej­de­re, som har sat sig til­ret­te i sekre­ta­ri­a­tet, men nog­le ting for­bli­ver ved det gam­le — Den Boligso­ci­a­le Års­rap­port er en af dem. Det er dog også der­for, at års­rap­por­ten for 2013 kom­mer et halvt år sene­re i år, end det har været til­fæl­det tidligere.

Vi håber, alle med inter­es­se for det boligso­ci­a­le felt vil læse med.

Læs Boligso­ci­al Års­rap­port her eller down­lo­ad den som PDF: