Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Vin­de­ren af pri­sen vil bli­ve offent­lig­gjort af Boli­gord­fø­re­ren for SF, Kir­sten Nor­mann Ander­sen på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur tors­dag den 9. janu­ar 2020. Til nytårs­ku­ren vil alle de nomi­ne­re­de ildsjæ­le bli­ve anerkendt.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har uddelt pri­sen siden 2008 til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

 

Palle Christiansen Bay og Mari-Ann Petersen

Pal­le Chri­sti­an­sen Bay og Mari-Ann Petersen

Bis­pe­ha­ven

Par­ret er idé­ma­ge­re og driv­kraf­ten i fle­re stør­re arran­ge­men­ter, der ikke vil have været det sam­me eller over­ho­ve­det eksi­ste­ret, hvis ikke det var for dem. De er med deres finur­li­ge ide­er med til at ska­be nog­le posi­ti­ve ople­vel­ser for både børn og voksne.

Ungerådet i Frydenlund

Unge­rå­det i Frydenlund

Fry­den­lund

Ungerådets har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be stær­ke unge­fæl­les­ska­ber i Fry­den­lund. De bræn­der for at ned­bry­de for­dom­me og ska­be møder på tværs af alder og etni­ci­tet, og en rød tråd i deres vir­ke har været at ned­bry­de for­dom­me mel­lem den ældre og den yngre gene­re­ra­tion i Frydenlund.

Najibullah Bamiani

Naji­bul­lah Bamiani

Elsted­høj

Najib kom­mer dag­ligt i det boligso­ci­a­le pro­jekt Nøg­len i Elsted­høj, hvor han går til hån­de i haven. Najib går til en hver form for uden­dørs pro­jekt med stor iver og kre­a­ti­vi­tet. Han tæn­ker øko­no­misk og bære­dyg­tigt ved f.eks. at anven­de gen­brugs­ma­te­ri­a­ler, og han er meget ini­ti­a­tivrignår han laver pro­jek­ter i Nøg­lens have.

Farhiyo Abukar Mohamed

Far­hiyo Abukar Mohamed

Gel­lerup-Toves­høj

I man­ge år har Far­hiyo sid­det i afde­lings­be­sty­rel­sen i Toves­høj, og er dybt enga­ge­ret i bebo­er­de­mo­kra­ti­et, og i hel­heds­pla­nen. Her­u­d­over er hun for­mand for sko­le­be­sty­rel­sen i Tovs­højsko­len, et erhverv hvor hun bræn­der for sam­ar­bej­det omkring det gode bør­ne­liv. Far­hiyo siger ”jeg vil kæm­pe for børn og voks­ne skal have ret­tig­he­der uan­set hvad

Sabah Alkadhemy

Sabah Alkad­he­my

Viby Syd

Sabah er her, der og alle­veg­ne. Hun yder en kæm­pe fri­vil­lig ind­sats i loka­l­om­rå­det og er yderst afholdt af alle med sin hjælp­som­hed. Blandt andet er hun ofte den dri­ven­de kraft til områ­dets fæl­les­spis­nin­ger, hvor mere end 100 frem­mød­te bebo­e­re mødes og spi­ser sam­men. Sabah er en meget fin rol­lemo­del for andre bebo­e­re ift. at yde en fri­vil­lig ind­sats, og bak­ke op om akti­vi­te­ter­ne i Viby Syd.

Dom­mer­pa­ne­let

Vi sam­ler hvert år et nyt dom­mer­pa­nel til at træf­fe beslut­nin­gen om, hvem der skal vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

I år består dom­mer­pa­ne­let af:
Fri­vil­li­ge fra NØGLEN i Elsted­høj, Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Lou­i­se Buch Viftrup, leder af Boligso­ci­al­net 

Han­ne San­der­hoff Degn, leder af Fri­vil­lig­cen­ter Aarhus

Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat