Den 18. sep­tem­ber mødes boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og lede­re fra KAB og Aar­hus-net­vær­ket til Boligso­ci­alt Inter­nat 2014. Kur­sus­da­gen skal bru­ges at bli­ve klo­ge­re på, hvad vi i det boligso­ci­a­le arbej­de skal invol­ve­re os i, og hvad vi skal lade lig­ge og lade andre om at løse. Dagen igen­nem vil vi udveks­le erfa­rin­gen og ser fremad med udgangs­punkt i spørgsmålene:

Hvor er det boligso­ci­a­le arbej­de på vej hen?

Hvor­dan skal vi sam­ar­bej­de med andre aktø­rer, så vi ska­ber størst mulig mer­vær­di for beboerne?

Boligso­ci­al Inter­nat 2014 skal kaste lys over frem­ti­dens boligso­ci­a­le udfor­drin­ger, sam­ti­dig med at vi vil ska­be rum for viden­de­ling og erfa­rings­ud­veks­ling for de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og lede­re i Aar­hus og København.

Arran­ge­men­tet er kun for invi­te­re­de, men alle er meget vel­kom­ne til at læse vores program: