Otte sko­ler i Aar­hus skal være front­lø­be­re i et nyt pro­jekt, hvor ele­ver­ne gen­nem iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i sko­len skal være med til at ska­be en posi­tiv for­an­dring i de bolig­om­rå­der, hvor de bor. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står bag pro­jek­tet i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Pro­jek­tet er støt­tet af Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Iværk­sæt­ter­un­ge er et nyt pro­jekt, som otte sko­ler i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal arbej­de sam­men om i de kom­men­de år. Målet er at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er de med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus.

Tilst sko­le er en af de del­ta­gen­de sko­ler. Skole­le­der Lone Jør­gen­sen håber, at det nye fag i iværk­sæt­te­ri kan være med til at fan­ge nog­le af de børn, der ikke er så inter­es­se­re­de i de mere tra­di­tio­nel­le fag: Vi lig­ger i et områ­de, hvor der er en del børn, der kan være soci­al udsat­te. For dem må den bog­li­ge fag­lig­hed aldrig stå ale­ne — det kan det­te fag under­støt­te. Hun frem­hæ­ver, hvor vig­tigt det er, at ska­be en sam­let ind­sats omkring de børn, der er udsat­te: Det tæt­te tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­de på tværs af den boligso­ci­a­le ind­sats, klub­ben og erhvervs­li­vet giver en god effekt, der under­støt­ter vores børn – især de der har brug for en hånd­holdt indsats.

Før­ste skridt er, at lærer­ne skal på efter­ud­dan­nel­se. Sam­ti­digt skal der udvik­les et helt nyt valg­fag, som skal udby­des på de otte sko­ler fra det kom­men­de sko­le­år. De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re skal også invol­ve­res i pro­jek­tet, så de unge kan omsæt­te det, de lærer i under­vis­nin­gen, til kon­kre­te akti­vi­te­ter eller ide­er i deres respek­ti­ve bolig­om­rå­der. Idéen er også at invol­ve­re det loka­le erhvervs­liv, så de unge kan arbej­de sam­men med virk­som­he­der­ne om at rea­li­se­re nog­le af deres projekter.

Boligso­ci­al leder Jan Hou­borg Ander­sen fra Lang­kær­par­ken i Tilst ser den boligso­ci­a­le ind­sats som et sam­len­de led i pro­jek­tet: Vi arbej­der i for­vej­en på tværs mel­lem vores bebo­e­re og det loka­le erhvervs­liv. Det bety­der, vi har mulig­hed for at kob­le sko­len og lærings­delen sam­men med erhvervs­li­vet. Jan Hou­borg Ander­sen ople­ver, at erhvervs­li­vet sæt­ter nog­le helt andre og meget kon­kre­te krav til de unge: De unge, vi tid­li­ge­re har sat i for­bin­del­se med erhvervs­li­vet, vok­ser vir­ke­lig med opga­ven, for­di de ople­ver en helt anden grad af rele­vans for deres eget liv.

 

Pilot­pro­jekt for andre bolig­om­rå­der føl­ges af forskere

Iværk­sæt­ter­un­ge bli­ver fulgt af for­ske­re i de to år, hvor ele­ver­ne skal have valg­fa­get i sko­len. Målet er at se, hvil­ken effekt pro­jek­tet har på eleverne.

Både dansk og inter­na­tio­nal forsk­ning viser, at entre­pre­nør­skabs­un­der­vis­ning øger ele­vers lyst til at bli­ve iværk­sæt­te­re og de får stør­re til­tro til deres egne kom­pe­ten­cer. Ele­ver, som har del­ta­get i entre­pre­nør­skabs­un­der­vis­ning, vil have en øget sand­syn­lig­hed for at arbej­de med innova­tion, at bli­ve iværk­sæt­te­re og at bli­ve lede­re sene­re i livet.

Fle­re stu­di­er har vist, at iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning kan ska­be iværk­sæt­terånd hos unge og gøre dem parat til at enga­ge­re sig aktivt i sam­fun­det. Vi kan også se, at den­ne mere hand­lings­o­ri­en­te­re­de under­vis­ning typisk er moti­ve­ren­de for unge, der kan se sko­len som udfor­dren­de. Det­te pro­jekt er en unik mulig­hed for forsk­nings­mæs­sigt at opnå ind­sigt i effek­ter og kul­tur­på­virk­ning af en ved­hol­den­de ind­sats, siger Kåre Moberg, seni­o­r­for­sker og ph.d. ved Fon­den for Entreprenørskab.

Pro­jek­tet bli­ver fulgt tæt, og pla­nen er, at det på sigt skal kun­ne udbre­des til andre områ­der i Danmark.

 

Bag­grund

Fon­den for Entre­pre­nør­skab har sam­men med Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus mod­ta­get 3,9 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond til pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Pro­jek­tet fore­går i tæt sam­ar­bej­de med Aar­hus Kommune.

Pro­jek­tet føl­ges af for­ske­re i de 2 år, de unge del­ta­ger i under­vis­ning og akti­vi­te­ter. Sam­ti­dig skal der udvik­les en ”best practice”-model, så pro­jek­tet efter­føl­gen­de kan kopi­e­res og imple­men­te­res i sko­ler og udsat­te bolig­om­rå­der andre ste­der i landet.

Der del­ta­ger seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og otte sko­ler på tværs af Aar­hus, der sam­ar­bej­der om projektet:

Bis­pe­ha­ven: Ellekærskolen
Gellerup/Toveshøj: Sødalsko­len, Tovs­højsko­len og Lykkeskolen
Lang­kær­par­ken: Tilst skole
Præ­ste­van­gen: Rosenvangskolen
Tri­ge­par­ken: Bakkegårdsskolen
Viby Syd: Søndervangskolen

 

Læs mere om Iværksætterunge.