Et australsk kon­cept, hvor mænd mødes for at være akti­ve sam­men og ska­be net­værk, har fun­det vej til Aar­hus. Her er Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at gået sam­men med bolig­for­e­nin­ger om at ska­be åbne møde­ste­der for mænd i fire boligområder.

Læs artik­len i Boli­gen, som har besøgt Mænds Møde­ste­der i Tri­ge­par­ken. Her siger pro­jek­t­me­d­ar­bej­der Kari Øster­gaard blandt andet: “Hvis det skal være mæn­de­nes sted, så skal tin­ge­ne fore­gå på deres præ­mis­ser. Alle skal være lige­vær­di­ge og føle, at de har ind­fly­del­se og medbestemmelse.”
Læs mere om Mænds Mødesteder

Læs hele artik­len her­un­der eller se den som PDF.