Vel­kom­men til Katrine

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Katri­ne Wied Thom­sen fra 1. marts som stu­den­ter­med­hjæl­per. Katri­ne er 25 år og stu­de­rer statskund­skab på 8. seme­ster i Aar­hus. Hun kom­mer blandt andet til at assi­ste­re med BoSoc data, hjæl­pe i for­bin­del­se med eva­lu­e­rin­ger, støt­ter op omkring vores arran­ge­men­ter og andre fore­fal­den­de opgaver.

Vi byder Katri­ne hjerte­lig velkommen.