Invi­ta­tion til nytårskur

Kære sam­ar­bejds­part­ner

Du invi­te­res her­med til nytårs­kur på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 5. janu­ar kl. 15.00.

Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores gode sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas bob­ler, så vi kan ønske hin­an­den godt nytår og tak­ke for sam­ar­bej­det gen­nem året, der gik.

På dagen vil vi også offent­lig­gø­re Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl, som er en vel­fortjent aner­ken­del­se til én eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i et af bolig­om­rå­der­ne i Aarhus.

Pro­gram

Vel­komst
Keld Laur­sen, med­lem af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats styregruppe

Mel­lem mål og mennesker
Jes­per Kur­da­hl Lar­sen, sekre­ta­ri­ats­chef for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Tale og udde­ling af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl
Büny­a­min Sim­sek, råd­mand for Børn og Unge

 

Sted
Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg

SU
Der har været sid­ste til­mel­ding. Hvis du er til­meldt og ikke kan kom­me alli­ge­vel, må du meget ger­ne skri­ve det til