Kære sam­ar­bejds­part­ner

Du invi­te­res her­med til nytårs­kur hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 9. janu­ar kl. 15.00.

Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas bob­ler, så vi kan ønske hin­an­den godt nytår og tak­ke for sam­ar­bej­det gen­nem året, der gik.

På dagen vil Kir­sten Nor­mann Ander­sen, Boli­gord­fø­rer for SF, hol­de tale og offent­lig­gø­re Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl, som er en vel­fortjent aner­ken­del­se til én eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i et af bolig­om­rå­der­ne i Aarhus.

 

Pro­gram

Vel­komst
Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Tale og udde­ling af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl
Kir­sten Nor­mann Ander­sen, Boli­gord­fø­rer for SF

 

Sted
Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg

Til­mel­ding
Til­mel­din­gen til nytårs­ku­ren er lukket.

Hvis du har ret­tel­ser eller lig­nen­de til din til­mel­ding, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på