Cook­ie- og privatlivspolitik

 1. Ejero­p­lys­nin­ger
  Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat
  Sara­lyst Allé 55
  8270 Højbjerg
  87 34 00 02
   
 2. Det­te web­s­i­te anven­der cookies
  En cook­ie er en lil­le tekst­fil, der lag­res på din com­pu­ter el. til­sva­ren­de for at kun­ne gen­ken­de den. Der er ingen per­son­li­ge oplys­nin­ger gemt i vores cook­i­es, og de kan ikke inde­hol­de virus.
 3. Sådan slet­ter eller blo­ke­rer du for cookies
  minecookies.org/cookiehandtering 
 4. For­mål med cook­i­es på vores website
  At gem­me dine indstillinger.
  Tra­fik­må­ling og statistik.
 5. Tred­je­par­ter med adgang til at sæt­te cookies
  Sitet anven­der cook­i­es fra en føl­gen­de tredjeparter:
  Google
 6. Per­son­da­ta
  Per­so­nop­lys­nin­ger afgi­ves aldrig til tred­je­part, med min­dre du selv udtryk­ke­ligt giver samtyk­ke her­til, og vi ind­sam­ler ikke per­so­nop­lys­nin­ger, uden at du selv har givet os dis­se oplys­nin­ger ved regi­stre­ring, køb eller del­ta­gel­se i en under­sø­gel­se m.v. Du afgi­ver dine per­son­li­ge oplys­nin­ger på eget ansvar. Per­so­nop­lys­nin­ger bru­ges til at gen­nem­fø­re den ser­vi­ce, som oplys­nin­ger­ne er ind­sam­let i for­bin­del­se med.
  I det omfang, der behand­les per­so­nop­lys­nin­ger om dig, har du iføl­ge per­son­da­ta­loven ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger, der kan hen­fø­res til dig. Såfremt det viser sig, at de oplys­nin­ger eller data, der behand­les om dig, er urig­ti­ge eller vild­le­den­de, har du ret til at kræ­ve dis­se berig­ti­get, slet­tet eller blo­ke­ret. Du kan til enhver tid gøre ind­si­gel­se mod, at oplys­nin­ger om dig gøres til gen­stand for behand­ling. Du kan også til enhver tid til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke. Du har mulig­hed for at kla­ge over behand­lin­gen af oplys­nin­ger og data ved­rø­ren­de dig. Kla­ge ind­gi­ves til Data­til­sy­net, jf. per­son­da­ta­lovens § 58, stk. 1.