Her på siden vil vi løben­de opslå ledi­ge stil­lin­ger i Aar­hus med rela­tion til det boligso­ci­a­le område.

Neden­stå­en­de stil­lin­ger videre­for­mid­ler vi blot, stil der­for evt. spørgs­mål direk­te til kon­takt­per­so­nen i det enkel­te jobopslag.

Hvis der står Ingen resul­ta­ter fun­det, er der ingen ledi­ge jobs på nuvæ­ren­de tidspunkt.

Ingen resul­ta­ter fundet

Siden du anmo­de­de om kun­ne ikke fin­des. Prøv at præ­ci­ser din søg­ning, eller brug navi­ga­tio­nen oven­for til at loka­li­se­re indlægget.

Inter­es­se­ret i jobs uden­for Aarhus?

Se BL’s jobop­slag inden­for alme­ne boli­ger (Den­ne side inde­hol­der også ikke-boligso­ci­a­le stil­lin­ger):
bl.dk/jobportalen

Dit jobop­slag på den­ne side

Hvis du ger­ne vil have et job på den­ne side, er du meget vel­kom­ne til at kon­tak­te os.