Pres­se

Jour­na­li­ster og medi­er er meget vel­kom­ne til at kon­tak­te Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at for oplys­nin­ger om sekre­ta­ri­a­tet, vores udvik­lings­pro­jek­ter, boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus og vores hold­ning til boligso­ci­alt arbej­de og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Vi til­stræ­ber åben­hed, men væg­ter også etik­ken højt i for­hold til trykt eller elek­tro­nisk omta­le af bebo­er­ne i udsat­te boligområder.

Vi udsen­der pres­se­med­del­el­ser til rele­van­te medi­er, hvis I i frem­ti­den ønsker at mod­ta­ge vores pres­se­med­del­el­ser, kan I kon­tak­te kommunikationskonsulenten.

Her­un­der ses tid­li­ge­re pressemeddelelser.

Pres­se­med­del­el­ser

Nytårs­kur 2020

Nytårs­kur 2020

Kære sam­ar­bejds­part­ner Du invi­te­res her­med til nytårs­kur hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at tors­dag den 9. janu­ar kl. 15.00. Vi ser års­skif­tet som en god anled­ning til at sam­le alle vores man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi vil ser­ve­re lidt godt til ganen og et glas…

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Syv nøg­le-fri­vil­li­ge får hju­le­ne til at køre rundt i Elstedhøj

Syv nøg­­le-fri­vil­li­­ge får hju­le­ne til at køre rundt i Elstedhøj

Syv faste fri­vil­li­ge i NØGLEN vin­der pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæ­le 2018. De syv bli­ver hædret for deres sto­re loka­le enga­ge­ment i for­bin­del­se med gen­nem­fø­rel­se af akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­det Elsted­høj. De tager ejer­skab og arbej­der ben­hårdt for at ska­be et…

Fak­ta om Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at ska­be soci­alt vel­fun­ge­ren­de, alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. Arbej­det skal i sid­ste ende med­vir­ke til at ska­be gode og vel­fun­ge­ren­de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus, hvor bebo­er­ne har de sam­me mulig­he­der i for­hold til uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se samt fami­lie- og fri­tids­liv som i resten af byen.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at koor­di­ne­rer og udvik­ler det boligso­ci­a­le arbej­de, og styr­ker der­ved den sam­le­de ind­sats i de udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at yder fag­ligt kva­li­fi­ce­ret støt­te til, viden om, ana­ly­ser af og spar­ring på boligso­ci­a­le ind­sat­ser og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Mod­ta­ger­ne af dis­se ydel­ser er pri­mært boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner, boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, Aar­hus Kommune.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at blev stif­tet i 2007, hvor de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus gik sam­men om at etab­le­re sekretariatet.

 

Kon­takt

Hvis du har spørgs­mål til det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus eller til vores ind­sat­ser, er du vel­kom­men til at kontakte:

 

Bil­le­der og logo

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats logo:
PNG
EPS