Pres­se

Jour­na­li­ster og medi­er er meget vel­kom­ne til at kon­tak­te Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at for oplys­nin­ger om sekre­ta­ri­a­tet og vores hold­ning til boligso­ci­alt arbej­de og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Vi til­stræ­ber åben­hed og væg­ter etik­ken højt i for­hold til trykt eller elek­tro­nisk omta­le af bebo­er­ne i udsat­te boligområder.

 

Fak­ta om Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at ska­be soci­alt vel­fun­ge­ren­de, alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. Arbej­det skal i sid­ste ende med­vir­ke til at ska­be gode og vel­fun­ge­ren­de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus, hvor bebo­er­ne har de sam­me mulig­he­der i for­hold til uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se samt fami­lie- og fri­tids­liv som i resten af byen.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at blev stif­tet i 2007, hvor de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus gik sam­men om at etab­le­re sekretariatet.