Pro­jekt “Sund­heds­ca­fe­er­ne” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr. 31. decem­ber 2017.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Ulig­hed i sundhed

Man­ge bebo­e­re har ikke nok viden om sund­hed og hel­bred, og man­ge mang­ler støt­te og vej­led­ning til at væl­ge et sun­de­re liv til gavn for dem selv og deres fami­lie. Sund­heds­ca­fe­er­ne ska­ber sund­hed i øjen­høj­de, dels ved at bebo­er­ne får vej­led­ning i, hvor­vidt det er rele­vant at opsø­ge eksi­ste­ren­de til­bud i sund­heds­væ­se­net, og hvor dis­se fin­des; de får mere viden om egen sund­hed og dels får mulig­hed for nog­le sun­de og bil­li­ge akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­det som f.eks. zum­ba og mad­lav­ning. På den måde kan Sund­heds­ca­fe­er­ne, udover at øge fol­kes­und­he­den også være med til at ska­be et stær­ke­re fæl­les­skab i bolig­om­rå­der­ne. Og når der er vel­fun­ge­ren­de fæl­les­ska­ber, er der som regel også vel­fun­ge­ren­de bolig­om­rå­der. Sund­heds­ca­fe­er­ne har sær­lig rele­vans i udsat­te bolig­om­rå­der, idet sund­hed er soci­alt uli­ge for­delt i en by som Aar­hus. Såle­des har bebo­er­ne her i høje­re grad har en lav triv­sel, høj fore­komst af syg­dom og min­dre sund livsstil.

 

Sund­heds­ca­fe­er og Fæl­les­skabsa­gen­ter i fire boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at sam­ar­bej­der direk­te om Sund­heds­ind­sat­ser i fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Fry­den­lund, Her­redsvang, Tri­ge­par­ken og Vandtårns­om­rå­det. Sund­heds­ca­fe­er og Fæl­les­skabsa­gen­ter i de fire bolig­om­rå­der er et sam­ar­bej­de mel­lem boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og Aar­hus Kom­mu­ne, hvor for­må­let er at øge fol­kes­und­he­den og give fle­re sund­heds­til­bud til bebo­er­ne i de del­ta­gen­de områ­der. Sund­heds­ca­fe­er­ne i Tri­ge og Her­redsvang har været i gang siden janu­ar 2011 og er fort­sat som en del af områ­der­nes igang­væ­ren­de hel­heds­pla­ner. Siden marts 2014 har der været sund­heds­ca­fe­er i Fry­den­lund og Vandtårnsområdet.

Rap­por­ter og mate­ri­a­ler om sundhedscaféerne

 

Eva­lu­e­ring af Pro­jekt Sundhedscafeerne
Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har været et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­nes magi­strat for Sund­hed og Omsorg(MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le meto­der til at øge lig­hed i sund­hed mel­lem soci­alt udsat­te bolig­om­rå­der og det øvri­ge Aar­hus. En ny eva­lu­e­ring viser nu hvil­ken mer­vær­di pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er har skabt.

 

Inspira­tions- og erfa­rings­op­sam­ling fra Sund­heds­u­ge for Mænd i fem aar­hu­si­an­ske bolig­om­rå­der 2011–13
Den­ne rap­port er udar­bej­det af pro­jekt Sund­heds­caféer­ne, som er et pro­jekt under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og bolig­for­e­nin­ger­ne i Aarhus.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Sund­hed — alle kan leve­re en brik
Et skrift om sam­ar­bej­de på tværs og part­ner­skab i Viby Syd.
Læs den her eller se den som PDF:

 

Sund­heds­caféer­ne — Et års­skrift — 2011
Læs den her eller se den som PDF:

Nyhe­der om Sundhedscafeerne

Års­skrift for Sund­heds­ca­fe­er­ne 2011

Sund­heds­ca­fe­er­ne har snart eksi­ste­ret i et år, og vi kan alle­re­de kon­sta­te­re at de har været en stor suc­ces. Siden janu­ar 2011 har Sund­heds­ca­fe­er­ne vej­ledt 1000 bebo­e­re, hvil­ket i sig selv er rig­tig flot. Der­u­d­over har vi med Sund­heds­ca­fe­er­ne fået skabt et rig­tig flot…

Strøm­mer til sundhedscaféer

Strøm­mer til sundhedscaféer

Loka­la­vi­sen Aarhus:
550 per­so­ner har benyt­tet sig af til­bud­det siden åbnin­gen i januar.

Sund­heds­café åbner i Aarhus

Sund­heds­café åbner i Aarhus

Jyl­lands-Posten:
Ny sund­heds­café åbner i fem soci­alt bela­ste­de bolig­om­rå­der i Aar­hus. Caféen vil være beman­det med en sygeple­jer­ske og to projektmedarbejdere.