Vejl­by Vest

Et bolig­om­rå­de med fæl­les­ska­bet i centrum

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Vejl­by Vest skal under­støt­te og udvik­le det stær­ke fæl­les­skab, som ken­de­teg­ner Vejl­by Vest. Den boligso­ci­a­le ind­sats skal i sam­ar­bej­de med bebo­er­ne og de omkring­lig­gen­de akti­vi­te­ter og til­bud være med til at ska­be et attrak­tivt og trygt bolig­om­rå­de, og et bolig­om­rå­de, som bebo­er­ne er stol­te af. Det­te for­ud­sæt­ter gode og tryg­ge fysi­ske ram­mer samt et godt nabo- og fæl­les­skab i og omkring Vejl­by Vest.

Det over­ord­ne­de mål for den boligso­ci­a­le ind­sats i Vejl­by Vest er at frem­me med­bor­ger­skab, bebo­er­de­mo­kra­ti og bebo­er­nes livs­chan­cer. Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan arbej­der der­for med tre over­ord­ne­de indsatsområder:

Uddan­nel­se og livschancer

Her­un­der arbej­des blandt andet med fri­tidsak­ti­vi­te­ter for børn og unge i bolig­om­rå­det samt bro­byg­ning til for­e­nings­li­vet og lom­me­pen­ge- og fritidsjobsindsatser.

Beskæf­ti­gel­se

Det boligso­ci­a­le team arbej­der med støt­te og vej­led­ning for voks­ne bebo­e­re mhp. uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se, job­s­ka­bel­se og prak­ti­k­ord­nin­ger ifm. den fysi­ske renove­ring i områ­det samt frem­skudt beskæf­ti­gel­ses- og sundhedsindsats.

Sam­men­hængs­kraft og medborgerskab

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan arbej­der med net­værks- og fæl­leskabsak­ti­vi­te­ter og skal i sam­ar­bej­de med bebo­er­ne være med til at styr­ke det fri­vil­li­ge arbej­de i områ­det. Ifm. den kom­men­de udvik­lings­plan for Vejl­by Vest, vil den boligso­ci­a­le hel­heds­plan des­u­den være at sik­re et tæt sam­spil mel­lem de fysi­ske og soci­a­le ind­sat­ser i Vejl­by Vest. Det­te inde­bæ­rer under­støt­tel­se af bebo­er­sam­ar­bej­de i for­hold til Vejl­by Vest’ fysi­ske udvik­ling — for eksem­pel udform­nin­gen af soci­a­le møde­ste­der og nye sti­er i området.

Du kan des­u­den læse om arbej­det med bio­di­ver­si­tet i Vejl­by Vest her: Bio­di­ver­si­tet — hvad er det? Hvad kan vi gøre i Vejl­by Vest?

I mid­ten af 1970erne blev der byg­get 592 lej­lig­he­der, ræk­ke­hu­se og atri­um­hu­se i Vejl­by Vest. De huser i dag ca. 1.150 beboere.

Vejl­by Vest

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

Ned­sat­te ydel­ser kræ­ver alter­na­ti­ve løsninger

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Soci­al­rå­d­gi­ve­ren: Bebo­er­rå­d­gi­ver Sol­veig Munk og hen­des bag­land bru­ger en stor del af deres tid på at hjæl­pe bebo­e­re, der er kom­met i klem­me efter ind­fø­rel­sen af de lave ydel­ser. De ska­ber loka­le småjobs og tæn­ker i alternative…

Det er vær­re end Hartz-reformerne

Det er vær­re end Hartz-reformerne

Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Sam­men­lig­ner med tyske refor­mer. Da de soci­a­le sik­rings­ord­nin­ger i Tys­kland blev vold­somt beskå­ret i 90’erne, fri­holdt man i det mind­ste boli­g­ud­gif­ter­ne for at folk ikke skul­le sæt­tes på gaden. Det gør man ikke her­hjem­me, siger…

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

Boligaf­de­ling for­sø­ger at hjæl­pe med småjobs

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Arbej­de­ren: Hver 10. fami­lie ram­mes af kon­tants­hjælps­reg­ler. I Vejl­by Vest har den loka­le boligaf­de­ling alle­re­de sat gang i fle­re ini­ti­a­ti­ver for at afhjæl­pe de vold­som­me kon­se­kven­ser af rege­rin­gens nedskæ­rin­ger på bolig­støt­te og…