Byg Op

Udvik­lings­pro­jek­tet “Byg Op” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i 2019.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Byg Op har skabt loka­le job og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus fra 2012 til 2019, og har været bin­de­led­det mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re. Pro­jek­tet er nu afsluttet.

Byg Op er ble­vet udvik­let her i Aar­hus og har som meto­de bevist sit værd ved at få rig­tig man­ge bebo­e­re i arbej­de og i uddan­nel­se i for­bin­del­se med de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ners nybyg­ge­ri­er og renove­rin­ger. Byg Op har også med­vir­ket til at få soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler imple­men­te­ret i lici­ta­tions­ma­te­ri­a­let og har fået entre­pre­nø­rer­ne til at se vær­di­en af det soci­a­le ansvar, de kan være med til at tage.

Og det giver god mening – både for den enkel­te bebo­er, der kom­mer i arbej­de eller i uddan­nel­se; for bolig­om­rå­det og boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen, der får skabt nye for­tæl­lin­ger i bolig­om­rå­det, og for entre­pre­nø­ren, der får hjælp til at løf­te sit soci­a­le ansvar og for kom­mu­nen, når fle­re bor­ge­re kom­mer i beskæftigelse

Vi er stol­te af, hvad Byg Op har udret­tet, og ser frem til at andre kan sam­le teten op. Meto­den vir­ker! — og vi glæ­der os til at føl­ge dens vide­re liv på byg­ge­plad­ser og i bolig­om­rå­der rundt om i landet.

 

Den nye hånd­bog kan fin­des her

 

God arbejds­lyst!

Hånd­bog: Byg Op — En model der virker

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te boligområder

Job­s­ka­bel­se ved renove­ring af udsat­te boligområder

Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entreprenør…

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

Boli­grenove­ring skød loka­le unges kar­ri­e­re i gang

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: Mil­li­ar­drenove­rin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der har givet beskæf­ti­gel­se til loka­le unge, viser en ny under­sø­gel­se. »Det kræ­ve­de bare, at nogen gav os mulig­he­den for at kom­me vide­re,« siger en af de unge, der fik arbejde.…

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Bære­dyg­tigt byg­ge­ri og fast arbej­de — OPS Gel­lerup Nord

Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes med­ar­bej­der­por­tal: Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledi­ge. Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i…

Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller herunder: