Byg Op

Udvik­lings­pro­jek­tet “Byg Op” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i 2019.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Byg Op har skabt loka­le job og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus fra 2012 til 2019, og har været bin­de­led­det mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re. Pro­jek­tet er nu afsluttet.

Byg Op er ble­vet udvik­let her i Aar­hus og har som meto­de bevist sit værd ved at få rig­tig man­ge bebo­e­re i arbej­de og i uddan­nel­se i for­bin­del­se med de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ners nybyg­ge­ri­er og renove­rin­ger. Byg Op har også med­vir­ket til at få soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler imple­men­te­ret i lici­ta­tions­ma­te­ri­a­let og har fået entre­pre­nø­rer­ne til at se vær­di­en af det soci­a­le ansvar, de kan være med til at tage.

Og det giver god mening – både for den enkel­te bebo­er, der kom­mer i arbej­de eller i uddan­nel­se; for bolig­om­rå­det og boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen, der får skabt nye for­tæl­lin­ger i bolig­om­rå­det, og for entre­pre­nø­ren, der får hjælp til at løf­te sit soci­a­le ansvar og for kom­mu­nen, når fle­re bor­ge­re kom­mer i beskæftigelse

Vi er stol­te af, hvad Byg Op har udret­tet, og ser frem til at andre kan sam­le teten op. Meto­den vir­ker! — og vi glæ­der os til at føl­ge dens vide­re liv på byg­ge­plad­ser og i bolig­om­rå­der rundt om i landet.

 

Den nye hånd­bog kan fin­des her

 

God arbejds­lyst!

Hånd­bog: Byg Op — En model der virker

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Års­skrift 2016

Års­skrift 2016

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2016, hvor vi både ser bag­ud men især fremad mod 2017. Års­skrif­tet kan læse her som PDF eller herunder:

Ny rap­port: Byfor­ny­el­se med lokal job­s­ka­bel­se i udsat­te boligområder

Ny rap­port: Byfor­ny­el­se med lokal job­s­ka­bel­se i udsat­te boligområder

Udlændinge‑, Inte­gra­tions- og Bolig­mi­ni­ste­ri­et har udgi­vet rap­por­ten Byg Dem Op, som udover det nært­be­slæg­te­de navn også deler man­ge af de sam­me erfa­rin­ger, som gør sig gæl­den­de i det dag­li­ge arbej­de i Byg Op. Med rap­por­ten ønsker mini­ste­ri­et at inspi­re­re aktø­rer på…

Helt til tops i byggebranchen

Helt til tops i byggebranchen

”Typisk mon­te­rer jeg bjæl­ker, søj­ler og kryds der skal hold byg­nin­gen i balan­ce,” for­tæl­ler 20-åri­ge Ahmad Said fra Gel­lerup. Han er i fuld gang med at byg­ge hotel i cen­trum af Aar­hus. Ind­til vide­re har han arbej­det i syv måne­der på Wakeup-hotel­let ved siden af Bruuns…

Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mursten?

Hvor­dan sæt­ter vi men­ne­sker før mursten?

Den 20. og 21. maj afhold­te Domea års­kon­fe­ren­ce for knapt 400 hoved­or­ga­ni­sa­tions­med­lem­mer og afde­lings­be­sty­rel­ses­for­mænd. I den sam­men­hæng var Byg Op invi­te­ret til at tale under over­skrif­ten ’Soci­alt ansvar ved renove­ring og nybyg­ge­ri’. Udsag­net ’at sæt­te mennesker…