Byg Op

Udvik­lings­pro­jek­tet “Byg Op” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i 2019.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Byg Op har skabt loka­le job og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus fra 2012 til 2019, og har været bin­de­led­det mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re. Pro­jek­tet er nu afsluttet.

Byg Op er ble­vet udvik­let her i Aar­hus og har som meto­de bevist sit værd ved at få rig­tig man­ge bebo­e­re i arbej­de og i uddan­nel­se i for­bin­del­se med de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ners nybyg­ge­ri­er og renove­rin­ger. Byg Op har også med­vir­ket til at få soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler imple­men­te­ret i lici­ta­tions­ma­te­ri­a­let og har fået entre­pre­nø­rer­ne til at se vær­di­en af det soci­a­le ansvar, de kan være med til at tage.

Og det giver god mening – både for den enkel­te bebo­er, der kom­mer i arbej­de eller i uddan­nel­se; for bolig­om­rå­det og boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen, der får skabt nye for­tæl­lin­ger i bolig­om­rå­det, og for entre­pre­nø­ren, der får hjælp til at løf­te sit soci­a­le ansvar og for kom­mu­nen, når fle­re bor­ge­re kom­mer i beskæftigelse

Vi er stol­te af, hvad Byg Op har udret­tet, og ser frem til at andre kan sam­le teten op. Meto­den vir­ker! — og vi glæ­der os til at føl­ge dens vide­re liv på byg­ge­plad­ser og i bolig­om­rå­der rundt om i landet.

 

Den nye hånd­bog kan fin­des her

 

God arbejds­lyst!

Hånd­bog: Byg Op — En model der virker

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Afta­le skal hjæl­pe unge i job i Bilka

Afta­le skal hjæl­pe unge i job i Bilka

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Ons­dag Vest: Pro­jekt Get2Job, der hjæl­per unge i Gel­lerup med at få et fri­tidsjob, har fået foden inden­for i Bil­ka. Læs artik­len i Aar­hus Ons­dags e‑avis eller herunder:

Nyt net­værk i Tilst vil have unge i job

Nyt net­værk i Tilst vil have unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Jyl­lands-Posten: En almen bolig­for­e­ning i Tilst ska­ber et nyt erhvervs­net­værk, der bl.a. skal sik­re områ­dets unge et lokalt fri­tidsjob. Læs arti­ke­len på Jyl­lands-Postens hjem­mesi­den eller herunder:

Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

Bolig­for­e­ning hjalp Heewad i job igen

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: Byg Op, kal­der Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pro­jek­tet, der sik­rer job og lære­plad­ser til unge i de alme­ne bolig­om­rå­der. Heewad Dawar fik et job og der­med blev vej­en banet til en lære­plads. Læs artik­len på…

Renove­ring af boli­ger hjæl­per unge i job

Renove­ring af boli­ger hjæl­per unge i job

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Aar­hus Stift­ti­den­de: Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus går for­re­st, når det dre­jer sig om at ska­be loka­le job og prak­tik­plad­ser for unge i alme­ne bolig­om­rå­der. Læs artik­len på Aar­hus Stift­ti­den­des hjem­mesi­de eller…