Iværk­sæt­ter­un­ge

Udvik­lings­pro­jek­tet “Iværk­sæt­ter­un­ge” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i 2021.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Hånd­bog, under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og meget mere

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har udgi­vet en hånd­bog, der gør, at alle kan kom­me i gang med iværk­sæt­ter­un­ge i deres loka­l­om­rå­de. Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, der sker i et sam­ar­bej­de mel­lem fol­ke­sko­ler og boligso­ci­a­le ind­sat­ser og faget har til for­mål at give de del­ta­gen­de ele­ver entre­pre­nø­ri­el­le kompetencer.

Hånd­bo­gen sam­ler op på erfa­rin­ger­ne fra pilot­pro­jek­tet i Aar­hus og Sla­gel­se kom­mu­ner, og sup­ple­rer på den måde et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, der er udar­bej­det med en ræk­ke anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan Iværk­sæt­ter­un­ge­for­løb med for­del kan star­tes og dri­ves. For­håb­nin­gen er, at det sam­le­de mate­ri­a­le vil gøre det enkelt for nye part­ner­ska­ber at prø­ve kræf­ter med Iværk­sæt­ter­un­ge, der­for inde­hol­der hånd­bo­gen også nog­le bud på, hvor­dan Iværk­sæt­ter­un­ge kan kon­ver­te­res til enk­le­re formater.

Hånd­bo­gen er base­ret på inter­views med 13 lære­re, boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og en klub­me­d­ar­bej­der i Aar­hus. Resul­ta­ter­ne er kva­li­fi­ce­ret under ind­dra­gel­se af koor­di­na­to­ren for pro­jek­tet i Sla­gel­se, Fon­den for Entre­pre­nør­skab og Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. Hånd­bo­gen træk­ker der­u­d­over på resul­ta­ter­ne fra de effek­te­va­lu­e­rin­ger, der er gen­nem­ført af Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, EVA og Fon­den for Entreprenørskab.

 

Læs hånd­bo­gen om iværksætterunge.

 

Se under­vis­nings­ma­te­ri­a­let i form af lærer­vej­led­ning, elev­hæf­te, bilags­hæf­te, arbejds­ark og meget mere på ivaerksaetterunge.dk.

Video om iværksætterunge

Du kan også se video­en her.

Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, som seks sko­ler i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal arbej­de sam­men om i peri­o­den fra 2017 – 2020. Målet er at give ele­ver i 7.–9. Klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og –erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er de med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab står bag pro­jek­tet i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Pro­jek­tet er støt­tet af Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond.

Pro­jek­tets for­mål er at styr­ke innova­tion, entre­pre­nør­skab og iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, samt at ska­be ram­mer­ne for, at pro­jek­tet kan udbre­des til udsat­te bolig­om­rå­der i resten af lan­det. Pro­jek­tet under­støt­ter unge i at bry­de soci­al og struk­tu­rel arv og bli­ve livs­du­e­li­ge, øko­no­mi­ske og soci­a­le akti­ver i deres bolig­om­rå­der og i det dan­ske sam­fund. Base­ret på for­stå­el­sen af entre­pre­nø­ri­el­le kom­pe­ten­cer fra Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, skal de unge udvik­le entre­pre­nø­ri­el­le kom­pe­ten­cer gen­nem såvel under­vis­ning på deres sko­ler som gen­nem kon­kre­te iværk­sæt­ter­hand­lin­ger i deres lokalområder.

Det­te sker gennem

  • Udvik­ling og gen­nem­fø­rel­se af et 2‑årigt valg­fag med fokus på iværk­sæt­te­ri i fol­ke­sko­lens æld­ste klasser
  • At 200 unge fra udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus gen­nem­fø­rer valg­fa­get, og udvik­ler entre­pre­nø­ri­el­le kom­pe­ten­cer og erfa­rin­ger, som kan anven­des i både uddan­nel­ses- og arbejdsliv
  • En ræk­ke entre­pre­nø­ri­el­le pro­jek­ter i de udsat­te bolig­om­rå­der, hvor de unge er medansvar­li­ge og træ­der ind i rol­len som igang­sæt­te­re og iværksættere
  • Udvik­ling af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og års­pla­ner, som gøres frit tilgængelige
  • Udvik­ling af en ”best practice”-model, så pro­jek­tet efter­føl­gen­de kan kopi­e­res og imple­men­te­res i sko­ler og udsat­te bolig­om­rå­der i hele landet

 

Som ansvar­lig for pro­jek­tet som ram­me­pro­jekt og for ansøg­nin­gen står Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansvar for koor­di­ne­ring og sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler og bolig­om­rå­der, løben­de moni­to­re­ring af loka­le akti­vi­te­ter og koor­di­ne­ring af møde­r­ne i pro­jek­tets loka­le arbejds­grup­per og viden­de­lings­fora. Fon­den for entre­pre­nør­skab har den over­ord­ne­de pro­jekt­le­del­se med ansvar for udar­bej­del­se af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og gen­nem­fø­rel­se af efter­ud­dan­nel­sen af lærerne.

Del­ta­gen­de bolig­om­rå­der og folkeskoler

Der er ind­gå­et afta­le med seks bolig­om­rå­der i Aar­hus og seks til­hø­ren­de loka­le fol­ke­sko­ler, som del­ta­ger i projektet.

Nyhe­der om Iværksætterunge

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Der var solskin, blå him­mel og sto­re smil da del­ta­ger­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge mød­tes i de flot­te­ste ram­mer i Bypar­ken i Gel­lerup for at fin­de årets vin­der og fejre de man­ge innova­ti­ve ele­ver, som har del­ta­get i pro­jek­tet. Vin­der­ne blev to ele­ver fra Ellekærskolen.…

Års­skrift 2019

Års­skrift 2019

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2019, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Læs års­skrif­tet i din brow­ser. Eller down­lo­ad det

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…