På webi­na­ret vil du bli­ve intro­du­ce­ret til valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge; Et unikt valg­fag hvor sko­ler og boligso­ci­a­le ind­sat­ser i fæl­les­skab under­vi­ser i iværk­sæt­te­ri, idé­ud­vik­ling og løs­nin­ger til den vir­ke­li­ge ver­den. Her udvik­ler ele­ver­ne sig. De opbyg­ger selv­til­lid, de lærer at hånd­te­re uvan­te pro­ces­ser, og de udvik­ler både per­son­li­ge og soci­a­le kom­pe­ten­cer i faget.

Du vil høre om

  • De gode resul­ta­ter: Der­for skal I køre valgfaget.
  • Der­for vir­ker det når sko­le og boligso­ci­al ind­sats under­vi­ser sammen.
  • Sådan kom­mer du i gang med valgfaget.

Efter webi­na­ret får du

  • Det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le som inklu­de­rer lærer­vej­led­ning, elev­hæf­te og bilagshæfte.
  • Den sprit­nye hånd­bog der gui­der dig igen­nem opstart og sel­ve valgfaget.
  • To eva­lu­e­rings­rap­por­ter der er fyld­te med gode grun­de til at udby­de Iværksætterunge.
  • Mulig­hed for spar­ring ved Fon­den for Entreprenørskab.

Invi­ter dine kol­le­ga­er, den loka­le sko­le eller den loka­le boligso­ci­a­le ind­sats med og hør om, hvor­dan I kan få Iværk­sæt­ter­un­ge hos jer.

Fore­lø­big program

Dato: 10. decem­ber fra kl. 14–15.30

Intro­duk­tion: Hvad er iværk­sæt­ter­un­ge, og hvad kan det?
Sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler og hel­heds­pla­ner – hvor­for er det vig­tigt?
Input fra lærer og boligso­ci­al med­ar­bej­der – bil­le­der fra vir­ke­lig­he­den.
Resul­ta­ter­ne fra EVA og FFEs eva­lu­e­rin­ger – der­for skal du køre faget!
Intro til hånd­bo­gen – sådan kom­mer du i gang.
Intro til under­vis­nings­ma­te­ri­a­let – det får du.
Opsum­me­ring og afrun­ding
Webi­na­ret afhol­des i et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entreprenørskab

Til­mel­ding

Du til­mel­der dig via Fon­den for Entre­pre­nør­skabs hjemmeside.