Elsted­høj

Pro­jekt­lej­lig­he­den NØGLEN

I Elsted­høj er den boligso­ci­a­le ind­sats opstå­et ud fra bebo­er­nes egne ønsker om at have et fæl­les sted samt ud fra bolig­for­e­nin­gen Århus Omegns mål­sæt­ning om at have fokus på boligso­ci­a­le ind­sat­ser. Pro­jekt­lej­lig­he­den NØGLEN er fun­da­men­tet for det boligso­ci­a­le arbej­de i afdelingen.

NØGLEN åbne­de i august 2011 og er etab­le­ret i et sam­ar­bej­de med loka­l­om­rå­det, de omkring­lig­gen­de insti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger og sam­fundstil­bud. Mod­sat stør­ste­delen af de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i de øvri­ge bolig­om­rå­der i Aar­hus Kom­mu­ne, er ind­sat­sen i Elsted­høj ikke finan­si­e­ret på mid­ler fra Lands­byg­ge­fon­den.

 

Afde­lin­gen er byg­get i 1970–71 og har 415 leje­mål med knap 900 beboere.

Elsted­høj

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Syv nøg­le-fri­vil­li­ge får hju­le­ne til at køre rundt i Elstedhøj

Syv nøg­­le-fri­vil­li­­ge får hju­le­ne til at køre rundt i Elstedhøj

Syv faste fri­vil­li­ge i NØGLEN vin­der pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæ­le 2018. De syv bli­ver hædret for deres sto­re loka­le enga­ge­ment i for­bin­del­se med gen­nem­fø­rel­se af akti­vi­te­ter i bolig­om­rå­det Elsted­høj. De tager ejer­skab og arbej­der ben­hårdt for at ska­be et…

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Otte nomi­ne­re­de til pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2017

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…