Udgi­vel­ser

Brobyggerfunktionen Bydelsguide Aarhus

Bro­byg­ger­funk­tio­nen Bydels­gu­i­de Aarhus 

Eva­lu­e­ring af bro­byg­ger­funk­tio­nen Bydels­gu­i­de Aarhus

Som en del af Aar­hus Byrå­ds Afta­le om udsat­te bolig­om­rå­der fra 2018 ønske­de byrå­det at sik­re  mest mulig tryg­hed for bebo­er­ne, der skul­le gen­hu­ses i andre bolig­om­rå­der i for­bin­del­se med udvik­lings­pla­ner­ne for Gel­lerup-Toves­høj i Bra­brand Bolig­for­e­ning og Bis­pe­ha­ven i Østjysk Bolig Lejer­bo. I stør­ste­delen af de til­flyt­te­de områ­der er der ikke det sam­me soci­a­le bered­skab som det er til­fæl­det i de fraf­lyt­te­de bolig­om­rå­der. Det har der­for været vig­tigt at støt­te de gen­hu­se­de bebo­e­re i at fal­de godt til i deres nye bolig­om­rå­de og at tage hånd om even­tu­el­le udfor­drin­ger, de måt­te have i rela­tion til genhusningen.

Med afsæt i byrå­dets Afta­le om udsat­te bolig­om­rå­der (2018) blev bro­byg­ger­funk­tio­nen Bydels­gu­i­de Aar­hus udvik­let og imple­men­te­ret som en del af gen­hus­nin­gen af bebo­e­re til de nye bolig­om­rå­der. Funk­tio­nen blev til­knyt­tet Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og var aktiv fra marts 2021 til og med marts 2024. Bydels­gu­i­de Aar­hus bestod af en bro­byg­ger­me­d­ar­bej­der, kal­det bydels­gu­i­den, som var den pri­mæ­re udfør­en­de part i ind­sat­sen. I en hal­vår­lig peri­o­de var det pga. fle­re opga­ver nød­ven­digt at øge ind­sat­sen med en ekstra bydels­gu­i­de med 15 timer om ugen. Beg­ge med­ar­bej­de­re hav­de bre­de soci­al­fag­li­ge kom­pe­ten­cer med stær­ke rela­tio­nel­le evner og et godt kend­skab til boligområderne.

Eva­lu­e­rin­gen, udført af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, byg­ger på pro­jek­tets erfa­rin­ger og ind­sam­le­de data. Afslut­nings­vis i eva­lu­e­rin­gen opsam­les en ræk­ke lærings­punk­ter, der med for­del kan anven­des ved igang­sæt­tel­se af lig­nen­de funk­tio­ner eller ved inte­gra­tion af ele­men­ter fra ind­sat­sen i kom­men­de genhusningsprocesser.

Fleksibel udlejning 2022

Flek­si­bel udlej­ning 2022

Eva­lu­e­ring af flek­si­bel udlejning

Aar­hus Kom­mu­ne og de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i BL’s 5. kreds arbej­der tæt sam­men om ambi­tio­nen om at sik­re en blan­det by. Siden 1990’erne har et af til­ta­ge­ne til at imø­de­gå udfor­drin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der været anven­del­se af udlej­nings­red­ska­bet flek­si­bel udlejning.

For­må­let med eva­lu­e­rin­gen er at for­mu­le­re anbe­fa­lin­ger til den kom­men­de stra­te­gi for udlej­nings­red­ska­ber og even­tu­elt til­pas­se admi­ni­stra­tions­grund­la­get for flek­si­bel udlej­ning samt kom­mis­so­ri­et for Det Fæl­les Udlejningsforum.

Flyttemønstre i Aarhus 2022

Flyt­te­møn­stre i Aar­hus 2022

En før­ste ana­ly­se af flyt­te­møn­stre i Aarhus

Ana­ly­sen af flyt­te­møn­stre i de udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus er udar­bej­det i et sam­ar­bej­de mel­lem MSB, BA og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Ana­ly­sen bely­se, hvor­dan flyt­te­møn­stre kan bidra­ge til for­stå­el­sen af byens gene­rel­le udvik­ling. Eksem­pel­vis ift. spørgs­må­let om, hvem – og hvad ken­de­teg­ner dem – der flyt­ter ind i de alme­ne boli­ger? Og hvor­når de flyt­ter ud igen?

Resu­me af ana­ly­sen kan fin­des her: Resu­me: En før­ste ana­ly­se af flyt­te­møn­stre i Aarhus

 

Iværksætterunge

Iværk­sæt­ter­un­ge

Hånd­bog til opstart af et unikt valgfag

Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, der sker i sam­ar­bej­de mel­lem fol­ke­sko­ler og boligso­ci­a­le ind­sat­ser. Faget har til for­mål at give de del­ta­gen­de ele­ver entre­pre­nø­ri­el­le kompetencer.

Den­ne bog sam­ler op på erfa­rin­ger­ne fra pilot­pro­jek­tet i Aar­hus Kom­mu­ne og Sla­gel­se Kom­mu­ne og inde­hol­der en ræk­ke anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan Iværk­sæt­ter­un­ge­for­løb med for­del kan star­tes op og drives.

Iværk­sæt­ter­un­ge er udvik­let i et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus og Fon­den for Entre­pre­nør­skab. Pilot­pro­jek­tet har været finan­si­e­ret af Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Bydelsguide Aarhus

Bydels­gu­i­de Aarhus

Bydels­gu­i­de Aar­hus er et til­bud til de bebo­e­re i Gel­lerup, Toves­høj og Bis­pe­ha­ven, hvis bolig­blok skal rives ned. Bydels­gu­i­den hjæl­per med at fal­de til når bebo­er­ne flyt­ter til et andet bolig­om­rå­de ved at byg­ge bro mel­lem det gam­le og det nye sted.

Bro­byg­ger­funk­tio­nen har sit udspring i Byrå­dets beslut­ning om fysi­ske bydels­for­an­drin­ger i Bis­pe­ha­ven og Gel­lerup-Toves­høj de næste man­ge år. En kon­se­kvens af beslut­nin­gen er, at man­ge familier/beboere skal flyt­te til et nyt områ­de i kom­mu­nen uden selv at have ini­ti­e­ret dette.

Bydels­gu­i­de Aar­hus er et sam­ar­bej­de mel­lem BL’s 5. kreds og Aar­hus Kom­mu­ne. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er tov­hol­der for indsatsen.

Byg Op-modellen

Byg Op-model­len

Hånd­bog i soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler i byggesager

Byg Op har skabt loka­le job og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus fra 2012 til 2019, og har været bin­de­led­det mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og beboere. 

Den­ne bog sam­ler op på erfa­rin­ger fra Byg Op og arbej­det med at ska­be loka­le job- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der via byg­ge­ri­er i alme­ne bolig­om­rå­der i Aarhus. 

Byg Op er udvik­let i Det Boligsoi­ca­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og finan­si­e­ret af fle­re for­skel­li­ge par­ter. Ind­led­nings­vis via mid­ler fra Det Loka­le Beskæf­ti­gel­ses­råd i Aar­hus. I peri­o­den 2016–2018 via en pro­jekt­be­vil­ling fra VELUX Fon­den og med­fi­nan­se­ring fra Beskæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen i Aar­hus Kommune. 

Evaluering fleksibel udlejning

Eva­lu­e­ring flek­si­bel udlejning

Eva­lu­e­ring af flek­si­bel udlej­ning 2017

Udlej­nings­af­ta­ler mel­lem de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og Aar­hus Kom­mu­ne har siden 1990’erne været et af de red­ska­ber, man i fæl­les­skab har anvendt, for at imø­de­gå udfor­drin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der. De to typer afta­ler, der fort­sat er i brug, er flek­si­bel udlej­ning og kom­bi­ne­ret udlejning.

Den­ne eva­lu­e­ring foku­se­rer på flek­si­bel udlejning1 . Bag­grun­den for eva­lu­e­rin­gen er afta­len om prin­cip­per for udlej­nings­red­ska­ber, også omtalt Stra­te­gi for udlej­nings­red­ska­ber, som Bolig­for­e­nin­ger­nes 5. kreds og Aar­hus Kom­mu­ne ind­gik d. 22. febru­ar 2013. I den­ne er ind­skre­vet en eva­lu­e­ring af stra­te­gi­en fire år efter stra­te­gi­ens ikraft­træ­den for­ud for, at stra­te­gi­en forlænges/revideres.

Mænds Mødesteder i boligområder

Mænds Møde­ste­der i boligområder

Inspira­tions­hæf­te til opstart af Mænds Mødesteder

Mænds Møde­ste­der er ste­der, hvor mænd kan mødes og være sam­men med det for­mål at styr­ke triv­sel og sund­hed blandt mænd. Med Mænds Møde­ste­der kan mænd bli­ve en del af et fæl­les­skab og på sigt bli­ve en mere syn­li­ge og invol­ve­re­de i boligområdet.

Det­te hæf­te giver inspira­tion til, hvor­dan du kan opstar­te og dri­ve Mænds Møde­ste­der. Hæf­tet byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Her­redsvang, Fry­den­lund og Vandtårnsområdet.

I sam­ar­bej­de med de loka­le boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har dis­se fire bolig­om­rå­der etab­le­ret møde­ste­der, hvor mænd kan være sam­men om menings­ful­de akti­vi­te­ter i et trygt mil­jø med plads til alle.

Mænds Møde­ste­der er et part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed, finan­se­ret af Sund­heds­mi­ni­ste­ri­ets part­ner­skabs­pul­je Sun­de­re liv for alle 2015–2018.

Evaluering af sundhedscafeerne

Eva­lu­e­ring af sundhedscafeerne

Eva­lu­e­ring af Sund­heds­ca­fe­er­ne (2014–2017)

Sund­heds­ca­fe­er­ne i Aar­hus er et åbent sund­heds­til­bud til bebo­e­re i fire udsat­te bolig­om­rå­der, skabt i et sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus Kom­mu­ne Sund­hed og Omsorg og de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner via Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Pro­jek­tet har løbet i to pro­jekt­pe­ri­o­der. Eva­lu­e­rin­gen omhand­ler den sene­ste (2014- 2017) og er gen­nem­ført af Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

I Sund­heds­ca­fe­er­ne kan inter­es­se­re­de få råd­giv­ning omkring sund­hed, hel­bred samt om rele­van­te til­bud i såvel sund­heds­væ­se­net som i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan, fri­vil­li­ge for­e­nin­ger m.v. Det sær­li­ge ved Sund­heds­ca­fe­er­ne er, at det er et lokalt til­bud, hvor boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og kom­mu­nalt ansat­te med sund­heds­fag­lig bag­grund sam­ar­bej­der om at styr­ke bebo­er­nes sund­hed med udgangs­punkt i egne ønsker og behov.

Til­bud­det består i en for­tro­lig sund­heds­sam­ta­le med en kom­mu­nal sund­heds­pro­fes­sio­nel med­ar­bej­der og/eller måling af blod­tryk og blod­suk­ker samt vejning1 . Den pri­mæ­re mål­grup­pe er udsat­te bebo­e­re, den sekun­dæ­re er alle beboere.