Udgi­vel­ser

Iværksætterunge

Iværk­sæt­ter­un­ge

Hånd­bog til opstart af et unikt valgfag

Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, der sker i sam­ar­bej­de mel­lem fol­ke­sko­ler og boligso­ci­a­le ind­sat­ser. Faget har til for­mål at give de del­ta­gen­de ele­ver entre­pre­nø­ri­el­le kompetencer.

Den­ne bog sam­ler op på erfa­rin­ger­ne fra pilot­pro­jek­tet i Aar­hus Kom­mu­ne og Sla­gel­se Kom­mu­ne og inde­hol­der en ræk­ke anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan Iværk­sæt­ter­un­ge­for­løb med for­del kan star­tes op og drives.

Iværk­sæt­ter­un­ge er udvik­let i et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus og Fon­den for Entre­pre­nør­skab. Pilot­pro­jek­tet har været finan­si­e­ret af Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Byg Op-modellen

Byg Op-model­len

Hånd­bog i soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler i byggesager

Byg Op har skabt loka­le job og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus fra 2012 til 2019, og har været bin­de­led­det mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og beboere. 

Den­ne bog sam­ler op på erfa­rin­ger fra Byg Op og arbej­det med at ska­be loka­le job- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der via byg­ge­ri­er i alme­ne bolig­om­rå­der i Aarhus. 

Byg Op er udvik­let i Det Boligsoi­ca­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og finan­si­e­ret af fle­re for­skel­li­ge par­ter. Ind­led­nings­vis via mid­ler fra Det Loka­le Beskæf­ti­gel­ses­råd i Aar­hus. I peri­o­den 2016–2018 via en pro­jekt­be­vil­ling fra VELUX Fon­den og med­fi­nan­se­ring fra Beskæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen i Aar­hus Kommune. 

Mænds Mødesteder i boligområder

Mænds Møde­ste­der i boligområder

Inspira­tions­hæf­te til opstart af Mænds Mødesteder

Mænds Møde­ste­der er ste­der, hvor mænd kan mødes og være sam­men med det for­mål at styr­ke triv­sel og sund­hed blandt mænd. Med Mænds Møde­ste­der kan mænd bli­ve en del af et fæl­les­skab og på sigt bli­ve en mere syn­li­ge og invol­ve­re­de i boligområdet.

Det­te hæf­te giver inspira­tion til, hvor­dan du kan opstar­te og dri­ve Mænds Møde­ste­der. Hæf­tet byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Her­redsvang, Fry­den­lund og Vandtårnsområdet.

I sam­ar­bej­de med de loka­le boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har dis­se fire bolig­om­rå­der etab­le­ret møde­ste­der, hvor mænd kan være sam­men om menings­ful­de akti­vi­te­ter i et trygt mil­jø med plads til alle.

Mænds Møde­ste­der er et part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed, finan­se­ret af Sund­heds­mi­ni­ste­ri­ets part­ner­skabs­pul­je Sun­de­re liv for alle 2015–2018.

Bydelsguide Aarhus

Bydels­gu­i­de Aarhus

Bydels­gu­i­de Aar­hus er et til­bud til de bebo­e­re i Gel­lerup, Toves­høj og Bis­pe­ha­ven, hvis bolig­blok skal rives ned. Bydels­gu­i­den hjæl­per med at fal­de til når bebo­er­ne flyt­ter til et andet bolig­om­rå­de ved at byg­ge bro mel­lem det gam­le og det nye sted.

Bro­byg­ger­funk­tio­nen har sit udspring i Byrå­dets beslut­ning om fysi­ske bydels­for­an­drin­ger i Bis­pe­ha­ven og Gel­lerup-Toves­høj de næste man­ge år. En kon­se­kvens af beslut­nin­gen er, at man­ge familier/beboere skal flyt­te til et nyt områ­de i kom­mu­nen uden selv at have ini­ti­e­ret dette.

Bydels­gu­i­de Aar­hus er et sam­ar­bej­de mel­lem BL’s 5. kreds og Aar­hus Kom­mu­ne. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er tov­hol­der for indsatsen.