Gel­lerup-Toves­høj

Fra udsat bolig­om­rå­de til vel­fun­ge­ren­de, attrak­tiv og soci­alt balan­ce­ret bydel

De igang­væ­ren­de omfat­ten­de fysi­ske for­an­drin­ger i Gel­lerup-Toves­høj er ved­ta­get i Hel­heds­pla­nen for Gel­lerup-Toves­høj. De har til for­mål at ska­be en vel­fun­ge­ren­de, attrak­tiv og soci­alt balan­ce­ret bydel. Det lang­sig­te­de mål er at brin­ge byde­len på Aar­hus-niveau på uddan­nel­se, beskæf­ti­gel­se, tryg­hed og sund­hed. Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan bidra­ger til at opnå effek­t­må­le­ne for den fysi­ske helhedsplan. 

En fæl­les stra­te­gi for udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus

Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus (BL’s 5. kreds) og Aar­hus kom­mu­ne har udar­bej­det en fæl­les stra­te­gi for de udsat­te bolig­om­rå­der. Visio­nen er, at Aar­hus skal være en god by for alle og at byen skal hæn­ge sam­men. Stra­te­gi­en består af fire stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der. De dan­ner ram­men for sam­ar­bej­det om den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Gellerup-Toveshøj.

  1. Fle­re i uddannelse
  2. Fle­re i beskæftigelse
  3. Styr­ket medborgerskab
  4. Fle­re boli­ger i den blan­de­de by 

Tryg­hed og soci­al arv

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Gel­lerup-Toves­høj har fokus på at styr­ke tryg­he­den og bidra­ge til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv.

Den stær­ke tra­di­tion for et aktivt civil­sam­fund og et udbredt sam­ar­bej­de i lokal­sam­fun­det i Gel­lerup-Toves­høj skal fort­sæt­tes. Det­te akti­ve med­bor­ger­skab styr­ker tryg­he­den og det gode nabo­skab i områ­det. Det giver også et forum for at sam­ar­bej­de om loka­le bidrag til at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv.

Det over­ord­ne­de mål i pla­nen er uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se. Her er det afgø­ren­de at sæt­te ind så tid­ligt som muligt i børns liv for at bry­de den nega­ti­ve soci­a­le arv. Der­for rum­mer pla­nen et sær­ligt fokus på for­æl­dre. Børn og unge skal ople­ve til­stræk­ke­lig støt­te til at gen­nem­fø­re sko­le­gang og støt­te i over­gan­gen til uddan­nel­se. I for­hold til beskæf­ti­gel­se er der ind­sat­ser ret­tet mod både virk­som­he­der og beboere.

Alle ind­sat­ser­ne har tre pej­le­mær­ker: (1) de sker i sam­ar­bej­de med civil­sam­fun­det, (2) de sup­ple­rer de kom­mu­na­le ind­sat­ser og (3) de udnyt­ter mulig­he­der­ne i de sto­re for­an­drin­ger i området.

Ny Boligso­ci­a­le hel­heds­plan ved­ta­get for 2022–2026

Til august afslut­tes den nuvæ­ren­de hel­heds­plan. Der er nu ved­ta­get en ny plan, som skal fort­sæt­te i en fire­årig peri­o­de. Den kom­men­de plan byg­ger vide­re på den nuvæ­ren­de med man­ge af de sam­me pri­o­ri­te­rin­ger og akti­vi­te­ter. Der vil dog være en væsent­lig for­skyd­ning over mod at pri­o­ri­te­re civil­sam­fundsak­ti­vi­te­ter – alt det vi kan gøre som bebo­e­re for at styr­ke områ­det og fæl­les­ska­ber­ne. Så fri­vil­li­ge for­æl­der-akti­vi­te­ter, unge­net­værk og alskens inter­es­sebår­ne akti­vi­te­ter, som kan udnyt­te de man­ge fine nye faci­li­te­ter og områ­dets lyst til at mødes.

Læs mere i den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Gel­lerup-Toves­høj 2022 – 2026.

Gel­lerup­par­ken er med sine 1.776 lej­lig­he­der lan­dets stør­ste alme­ne boligaf­de­ling. Med til Gel­lerup­par­ken hører også Toves­høj med 624 lej­lig­he­der. Der bor godt 7.000 men­ne­sker i de to afde­lin­ger. Boli­ger­ne er opført i 1968–72. Gel­lerup-Toves­høj blev i 2007 under­lagt kom­bi­ne­ret udlej­ning. Det bety­der, at boligan­sø­ge­re på kon­tant­hjælp, start­hjælp eller intro­duk­tionsy­del­se ikke kan få anvist en bolig i området.

Gel­lerup-Toves­høj

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Der var solskin, blå him­mel og sto­re smil da del­ta­ger­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge mød­tes i de flot­te­ste ram­mer i Bypar­ken i Gel­lerup for at fin­de årets vin­der og fejre de man­ge innova­ti­ve ele­ver, som har del­ta­get i pro­jek­tet. Vin­der­ne blev to ele­ver fra Ellekærskolen.…

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2022 — 2026

Det Boligso­ci­a­le hus i Gellerup/Toveshøj
Ygg­dra­sil
Dor­tes­vej 35A
8220 Brabrand

Gel­lerup-Toves­høj på soci­a­le medier