Hånd­vær­ker­par­ken

Bebo­er­rå­d­giv­ning i Hånd­vær­ker­par­ken og Kalkærparken

Indi­vi­du­el råd­giv­ning, besøg i eget hjem, hjælp til læs­ning af bre­ve fra det offent­li­ge, hjælp til digi­tal post, bisid­der til møder, hjælp til at få styr på øko­no­mi­en og mæg­ling mel­lem nabo­er — bebo­er­rå­d­giv­nin­gen i Hånd­vær­ker­par­ken har man­ge til­bud til områ­dets beboere.

Bebo­er­rå­d­giv­nin­gen i Hånd­vær­ker­par­ken har sit udgangs­punkt i Akti­vi­tets- og Kul­tur­hu­set P4. Her bor bebo­er­rå­d­gi­ve­ren, der hjæl­per med at under­støt­te de fri­vil­li­ge og sik­re gode akti­vi­te­ter for alle grup­per af bebo­e­re. Der­til afvik­ler bebo­er­rå­d­gi­ve­ren selv akti­vi­te­ter og kur­ser i Akti­vi­tets- og Kul­tur­hu­set P4 ud fra bebo­er­nes efter­spørgsel og muli­ge samarbejder.

 

Hånd­vær­ker­par­ken i Hol­me består af 8 alme­ne boligaf­de­lin­ger – der­til kom­mer afde­lin­ger­ne: Kal­kær­par­ken og Hvid­mo­se­gård – sam­let 806 boli­ger med i alt cir­ka 1500 beboere.