Vi sæt­ter viden i spil

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at styr­ke de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det gør vi blandt andet ved at ind­sam­le erfa­rin­ger og viden om de nuvæ­ren­de ind­sat­ser. Vi sæt­ter den­ne viden i spil på både stra­te­gisk og prak­tisk niveau i tæt dia­log med boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­ne. Her­un­der beskri­ver vi, hvor­dan vi sæt­ter den viden i spil inden for seks for­skel­li­ge kerneområder.