Vester­ga­de

Start­bo­lig i Vestergade

Start­bo­lig­pro­jek­tet i Vester­ga­de 72, SORAS-Kol­le­gi­et, er et pro­jekt, der er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem Østjysk Bolig og Aar­hus Kom­mu­ne. Afde­lin­gen består af 96 ung­doms­bo­li­ger, hvoraf 15 udgør SORAS-Kollegiet.

Her har den unge egen 1‑værelses lej­lig­hed i mid­ten af Aar­hus, og sam­ti­dig har nem adgang til støt­te og råd­giv­ning i det daglige.

Soras-kol­le­gi­et er et til­bud til unge mel­lem 18–24, som først og frem­mest skal have en diag­no­se inden for autis­mespek­te­ret og være visi­te­ret fra Vok­sen­han­di­cap Myndighedsafdelingen.

Bebo­er­ne på Soras-kol­le­gi­et skal have brug for støt­te og råd­giv­ning i for­hold til det at flyt­te hjem­me­fra og bo for sig selv. Der er til­knyt­tet bostøt­ter fra Aar­hus Kom­mu­ne og en soci­al vice­vært fra Østjysk Bolig, der i fæl­les­skab vil til­by­de støt­te i dagligdagen.

På SORAS-Kol­le­gi­et kan bebo­er­ne få hjælp og støt­te i at bli­ve mest mulig selv­stæn­dig i for­hold til det at bo på egen hånd:

  • Bebo­er­ne kan mod­ta­ge vej­led­ning og støt­te til at opar­bej­de struk­tur og ruti­ner i for­bin­del­se med dag­li­ge gøremål.
  • Bebo­er­ne vil have mulig­hed for at opbygge/udvide dit soci­a­le net­værk og træ­ne dine soci­a­le kom­pe­ten­cer for på sigt at føle dig mere tryg i soci­a­le sammenhænge.
  • Bo-peri­o­den på kol­le­gi­et vil dan­ne gode ram­mer og betin­gel­ser for at gen­nem­fø­re en uddan­nel­se og/eller vare­ta­ge et job.
  • Der vil være mulig­hed for at opbyg­ge og ved­li­ge­hol­de fæl­les­ska­ber og et soci­alt net­værk. Den soci­a­le vice­vært vil under­støt­te soci­a­le akti­vi­te­ter på kol­le­gi­et og uden­for kollegiet.