Udvik­lings­pro­jek­ter

Bydæk­ken­de udviklingsprojekter

De bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jek­ter er Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats eks­pe­ri­men­te­ren­de og udvik­len­de til­tag. For­må­let er at afprø­ve meto­der, som efter­føl­gen­de kan imple­men­te­res i det boligso­ci­a­le arbej­de. De enkel­te pro­jek­ter spæn­der bredt, men fæl­les for dem er, at deres for­mål er at ska­be viden og erfa­ring til gavn for de udsat­te bolig­om­rå­der. Ved at udfor­ske ind­sats­om­rå­der, der ikke er afprø­vet før ind i en Aar­hu­si­ansk boligso­ci­al kon­tekst, kan vi ska­be nye plat­for­me for udvik­ling og ska­be til­tag, der bli­ver selvbår­ne. Udgangs­punk­tet for vores bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jek­ter er, at de med tiden enten bli­ver selv­fi­nan­si­e­ren­de eller over­ta­ges af en boligso­ci­al helhedsplan.

De bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jek­ter giver os også mulig­he­den for at løf­te stør­re pro­jek­ter, der går på tværs af bolig­om­rå­der i Aar­hus, som vil­le være svæ­re at løf­te for et enkelt bolig­om­rå­der. Vi tæn­ker også vis­se under­sø­gel­ser og ana­ly­ser som bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jek­ter. For­må­let er her er at gene­re­re viden, som vi kan bru­ge til at sæt­te fokus på en stør­re tema­tik. En sådan under­sø­gel­se eller ana­ly­se kan også være før­ste skridt mod en ind­sats, hvor nye meto­der kan afprøves.

Læs om nog­le af de tid­li­ge­re bydæk­ken­de udvik­lings­pro­jek­ter herunder:

Bydels­gu­i­de Aarhus

Kul­tur der forandrer

VIADEM