Stor­bylands­by­en

Det gode fællesskab

Tæt ved Det nye Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Skej­by lig­ger Mari­en­lystvan­gen i land­li­ge omgi­vel­ser.  Afde­lin­gen, som i dag­lig tale kal­des Stor­bylands­by­en, er den ene­ste af sin slags her­hjem­me. Det er et soci­alt bære­dyg­tigt bolig­om­rå­de, der byg­ger på idéen om omvendt integration.

Stor­bylands­by­en er spe­ci­el ved, at den består af 20 bebo­e­re, som er hen­vist af kom­mu­nen, og 20 bebo­e­re fra vores nor­ma­le ven­te­li­ste. Bebo­er­ne, der er hen­vist af kom­mu­nen, har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med hjem­løs­hed, har en psy­kisk syg­dom eller lig­nen­de. Det er vig­tigt for afde­lin­gen, at bebo­er­ne har lyst til at enga­ge­re sig i afde­lin­gens gode fællesskab.

Stor­bylands­by­en er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem Østjysk Bolig, Aar­hus Kom­mu­ne og Soci­alt Udvik­lings­cen­ter SUS.

Film: Stor­bylands­by­en — Inklu­sion, fæl­les­skab og godt naboskab

Stor­bylands­by­en består af 40 ræk­ke­hu­se — fem på 50 kvm og 35 på 40 kvm. Boli­ger­ne er mør­ke­grå med røde detal­jer. På taget af boli­ger­ne sid­der der solceller.