Pres­se

Jour­na­li­ster og medi­er er meget vel­kom­ne til at kon­tak­te Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at for oplys­nin­ger om sekre­ta­ri­a­tet, vores udvik­lings­pro­jek­ter, boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aar­hus og vores hold­ning til boligso­ci­alt arbej­de og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Vi til­stræ­ber åben­hed, men væg­ter også etik­ken højt i for­hold til trykt eller elek­tro­nisk omta­le af bebo­er­ne i udsat­te boligområder.

Vi udsen­der pres­se­med­del­el­ser til rele­van­te medi­er, hvis I i frem­ti­den ønsker at mod­ta­ge vores pres­se­med­del­el­ser, kan I kon­tak­te kommunikationskonsulenten.

Her­un­der ses tid­li­ge­re pressemeddelelser.

Pres­se­med­del­el­ser

Iværk­sæt­te­ri som valg­fag i sko­len styr­ker udsat­te unge

Iværk­sæt­te­ri som valg­fag i sko­len styr­ker udsat­te unge

Unge med stør­re tro på egne evner og styr­ke­de kom­pe­ten­cer i at tæn­ke kre­a­tivt og hånd­te­re usik­ker­hed – det er resul­ta­ter­ne af pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge, der gen­nem to år har kørt i Aar­hus Kom­mu­ne. I pro­jek­tet har seks sko­ler i sam­ar­bej­de med loka­le boligsociale…

Jule­hil­sen fra Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Jule­hil­sen fra Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

For­mand for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats sty­re­grup­pe Allan Wer­ge og sekre­ta­ri­ats­le­der Tho­mas Høj­mark Fegar gør sta­tus på året, der gik – og ser frem mod 2021.  Boligso­ci­alt arbej­de i et Cor­o­na-år  Som så mange…

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at flyt­ter til Aar­hus Ø

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at flyt­ter til Aar­hus Ø

Siden de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Aar­hus i 2007 gik sam­men om at etab­le­re Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har vi holdt til på Sara­lyst Allé 55 i Højb­jerg. Der­for er det også med lige dele vemod og spæn­ding, at vi ser frem at flyt­te i Pak­hu­se­ne på Aar­hus Ø, hvor…

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Frydenlund

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Frydenlund

Unge­rå­det har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be stær­ke unge­fæl­les­ska­ber i Fry­den­lund. De bræn­der for at ned­bry­de for­dom­me, ska­be møder på tværs af alder og etni­ci­tet og øge det demo­kra­ti­ske enga­ge­ment i områ­det. Der­for til­de­les de pri­sen som Årets…

Fak­ta om Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at ska­be soci­alt vel­fun­ge­ren­de, alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. Arbej­det skal i sid­ste ende med­vir­ke til at ska­be gode og vel­fun­ge­ren­de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus, hvor bebo­er­ne har de sam­me mulig­he­der i for­hold til uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se samt fami­lie- og fri­tids­liv som i resten af byen.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at koor­di­ne­rer og udvik­ler det boligso­ci­a­le arbej­de, og styr­ker der­ved den sam­le­de ind­sats i de udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at yder fag­ligt kva­li­fi­ce­ret støt­te til, viden om, ana­ly­ser af og spar­ring på boligso­ci­a­le ind­sat­ser og udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Mod­ta­ger­ne af dis­se ydel­ser er pri­mært boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner, boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, Aar­hus Kommune.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at blev stif­tet i 2007, hvor de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus gik sam­men om at etab­le­re sekretariatet.

 

Kon­takt

Hvis du har spørgs­mål til det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus eller til vores ind­sat­ser, er du vel­kom­men til at kontakte:

 

Bil­le­der og logo

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats logo:
PNG
EPS