Pro­jekt­støt­te

Spar­ring for forandring

For os dæk­ker pro­jekt­støt­te over, at vi assi­ste­rer og udvik­ler i sam­ar­bej­de med de enkel­te boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, når de står over­for stør­re for­an­drin­ger eller skal søge om for­ny­el­se af deres hel­heds­plan. Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er repræ­sen­te­ret i alle sty­re­grup­per­ne for de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner. På den måde ska­bes der et per­son­ligt kend­skab mel­lem den enkel­te med­ar­bej­der på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og hel­heds­pla­nen, som gør det let­te­re at ska­be en god spar­ring og kommunikation.

Hvor­dan pro­jekt­støt­ten kom­mer til udtryk er vidt for­skel­ligt afhæn­gigt af de udfor­drin­ger, den enkel­te hel­heds­plan står over for. Der­for star­ter pro­ces­sen med en dia­log om, hvor­dan vi kan assi­ste­re i det kon­kre­te til­fæl­de. Den kon­kre­te støt­te vari­e­rer, det kan være lige fra, at vi i sam­ar­bej­de med de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re iden­ti­fi­ce­rer de aspek­ter i gen­nem­fø­rel­sen af hel­heds­pla­nen som fun­ge­rer efter pla­nen og de aspek­ter, hvor gen­nem­fø­rel­sen hal­ter. Det kun­ne også være et kig på den inter­ne orga­ni­se­ring eller hvor­dan man bedst muligt udnyt­ter res­sour­cer­ne i den til­hø­ren­de boligso­ci­a­le sty­re­grup­pe. Uan­set hvor­dan pro­jekt­støt­ten udfor­mer sig, sker den altid i en tæt dia­log med de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og sig­ter mod at ska­be for­ank­re­de for­an­drin­ger, der gør den boligso­ci­a­le ind­sats end­nu mere fokuseret.

Nyhe­der om projektstøtte

Års­skrift 2019

Års­skrift 2019

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2019, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Læs års­skrif­tet i din brow­ser. Eller down­lo­ad det

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller herunder: 

Års­skrift 2017

Års­skrift 2017

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller herunder: